532. Poselství Boha Otce ze dne 4. září 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BUDOU V NOUZI


Mé děti, to, co nyní děláte, je určující cestou, kterou půjdete skrze to, co přichází. Ty, které soustřeďují své myšlenky na Mne, budou mít snadnější cestu. Ty, které Mě nyní odmítají a stále nepřijímají mé svaté Slovo a mé cesty, shledají, že přicházející časy budou obtížnější než cokoli, co kdy zažily.

Nechám ty, které Mě odmítají, aby byly v nouzi a v silném strachu před tím, co přichází. Dovolím nepříteli s nimi špatně zacházet. Nepošlu jim útěchu nebo zásoby, ledaže by křičely ke Mně a odvrátily se od své hříšné nevíry.

Vy, jejichž mysl zůstává ve Mně, zachráním vás. Postarám se o vás a povedu vás do bezpečí. Pro vás není nic, čeho byste se měly bát, když Mě nezapřete.

Bůh Otec


Ž 22, 27: Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce bude žít navždy.

Př 10, 3: Hospodin nepřipustí, aby hladověl spravedlivý, kdežto choutkám svévolníků činí přítrž.

Ž 107, 9: Dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí.

Ž 91, 1-11
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
zpět