541. Poselství Boha Otce ze dne 12. září 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ODVAHA BUDE TEN ROZDÍL


Odvaha učiní rozdíl v tom, jak strávíte poslední dny, mé děti. Odvaha bude linií mezi těmi, kdo učiní hrdinské činy a těmi, kdo ne. Mezi těmi, kdo jsou nebojácní jako lvi mluvit v mém svatém jménu mé svaté Slovo, před tváří všech těch, kdo přijdou proti vám také dělat mocné činy a budou dobře živeni v oněch dnech. Ti, kdo jsou ustrašení, zemřou ve strachu a nouzi a budou mít malou odměnu.

Vyberete si, jakým způsobem prožijete konec dnů. Vyberete si, zda zemřete a budete poctěni v nebi, nebo zemřete ve strachu. Vyberete si cestu, kterou půjdete.

Budujte svou víru. Když Mě nyní opravdu znáte – znáte jako Krále, jako Pána, jako živitele, léčitele, přítele – budete schopni stát neohroženě v těchto dnech.

Když je vaše víra slabá, taková bude i vaše odvaha. Jak silně věříte? Je vaše víra dost silná, když bude vším, co budete mít, abyste přežili?

Bůh Otec


Dt 31, 6: Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.

Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš.

Mt 17, 20: Řekl jim: Pro svou malou víru. Skutečně, říkám vám: "Budete-li mít víru, jak hořčičné zrnko, můžete říci této hoře: Přesuň se odtud támhle!, a přesune se a nic vám nebude nemožné."

Zj 2, 10: Nic se neboj utrpení, které na tebe čeká: ďábel se chystá k tomu, že některé z vás uvrhne do žaláře, aby vás zkoušel, a ta zkouška potrvá deset dní. Buď věrný až do smrti a dám ti za odměnu život.
zpět