544. Poselství Boha Otce ze dne 13. září 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NENECHEJTE NEPŘÍTELE VÁS OKLAMAT


Mnoho z mých dětí věří, že jsou připraveny bojovat spolu se Mnou až do mého návratu, ale říkám vám, mnohé nejsou připraveny. Jak chcete bojovat se zlem ve světě, když jste nezvítězily nad zlem ve svém vlastním životě?

Jak chcete přemoci zlo se Mnou, když jste nepřemohly zlo ve svých vlastních činech, ve svých vlastních slovech? Jak se chcete střetnout s nepřítelem, když se s ním spojujete?

Mé drahé děti, chci, abyste byly vskutku připravené bojovat spolu se Mnou, až ten čas přijde, ale nejdřív musíte překonat zlo ve vašem vlastním životě, ve vašich vlastních domácnostech. Jenom pak můžete očekávat, že budete bojovat na jiné úrovni.

Nenechejte nepřítele, aby vás oklamal tím, že si budete myslet, že jste připraveny, když nejste.

Bůh Otec


Gn 4, 7: Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.

Gal 5, 19-21
19: K jakým skutkům vede tělo, je všeobecně známo. Jsou to: necudnost, nečistota, chlípnost,
20: modloslužebnictví, čarodějnictví, nenávisti, sváry, žárlení, hněvy, ctižádosti, nesvornosti, stranictví,
21: závisti, vraždy, opilství, hýření a jiné takové věci. Řekl jsem vám to už dříve a říkám to ještě jednou: Lidé, co takovéhle věci dělají, nebudou mít podíl v Božím království.

Kol 3, 5-6
5: Umrtvěte proto všechno, co je ve vašich údech pozemského: smilství, nečistota, chlípnost, zlá žádostivost a chamtivost, to znamená modloslužebnictví,
6: protože tyhle věci svolávají Boží trest na lidi, kteří odporují.

Řím 7, 11-12
11: Hřích použil přikázání jako podnětu, svedl mě a způsobil mi tím smrt.
12: Tak Zákon je svatý i přikázání je svaté, správné a dobré.

Tit 3, 3: Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, vzpurní, bloudící, otroci všelijakých žádostí a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, nenávidění a nenávidějící se navzájem.

Zj 20, 10: Ďábel pak, který je sváděl, byl hozen do močálu hořící síry, kde už byla šelma i lživý prorok, a tam budou mučeni ve dne v noci na věčné věky.

zpět