546. Poselství Ježíše ze dne 25. srpna 2018.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


ZBABĚLCI, POKRYTCI A ZRÁDCI NEMOHOU VEJÍT DO NEBE


Moje drahé děti:

Přišla hodina. Ať jde každý do úkrytu. Úkrytem je mé milosrdné, svaté srdce. Vstupte dovnitř, abyste byly v bezpečí, neboť jedině Já vím jak vás v bezpečí uchovat.

Moje drahé děti, už k vám nebudu dlouho mluvit. Všechno jsem vám oznámil. Už prožíváte naplňování poselství. Přichystejte se! Zanedlouho se splní i zbytek mých proroctví. Už je všechno připraveno k vaší záhubě. Dobře si pamatujte: jisté je jen jedno – smrt. Žijte připravené na smrt. Ať přijde kdykoli, očekávejte ji, buďte bdělé.

V celém svém životě žijte tak, jako byste žily v okamžiku své smrti. Co to znamená? Abyste v každé životní situaci dodržovaly moje Přikázání. Žijte v lásce! Milujte Mě tak, jako Já miluji vás, neboť jsem dal za vás svůj život. Kvůli Mně sáhnou i na váš život. Sluha není větší než jeho pán. Když pronásledovali Mne, budou pronásledovat i vás. Neptejte se, jak se to může stát.

Všechno se stane náhle. Neočekávaně to zastihne všechny, kteří si nevšímali mých poselství. Ale vy, kteří je čtete a snažíte se je proměnit v činy, jste jako moudré panny, jejichž lampy jsou plné oleje a půjdete se Mnou na svatbu. Olej znamená svatost vašeho života. To jsem žádal od vás všech.

Moje děti, hodina je již zde. Už nadešla. Nyní vezmu mnohé z vás se Mnou, skrze vaše mučednictví, do slavného království mého Otce. Vytrvejte vedle Mne až do smrti, neboť jen tak se můžete spasit. Zbabělci, pokrytci a zrádci nemohou vejít do nebe.

I teď se modlím za vás jako v Getsemanské zahradě, abyste vydržely zkoušku a unikly všem úkladům Zlého. Kdo Mi zůstane věrný až do smrti, s ním budu večeřet u bohatého stolu mého Otce. Berte velmi vážně mé napomenutí! Každý den žijte tak, jako by to byl váš poslední den!

K tomu vám žehnám planoucím ohněm Lásky mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mt 26, 45: Potom se vrátil k učedníkům a řekl jim. "Ještě pořád spíte a odpočíváte? Už je tady ta hodina: Syn člověka bude vydán do rukou hříšníkům".

Ef 4, 11-12; 30
11: Tak určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele,
12: aby připravil křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky.
30: Nedělejte zármutek Svatému Božímu Duchu, který na vás vtiskl svou pečeť pro den vykoupení.Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět