547. Vize seslané Bohem Otcem dvěma jednotlivcům v Norsku v roce 1968 a 1937.

Nástroje: starší žena, která dala přednost zůstat v anonymitě (Norsko, 1968),
               dnes již neznámý farník z pentekostální církve v městě Moss (Norsko, 1937).JEŽÍŠ PŘIJDE NENADÁLE


Stará, devadesátiletá žena z Valdres v Norsku měla v roce 1968 vidění od Boha. Evangelista Emanuel Minos vedl shromáždění tam, kde dotyčná žila. Měl možnost se s ní setkat a ona mu sdělila, co viděla. On to sepsal, ale zdálo se mu to tak nepochopitelné, že to schoval do šuplíku. Téměř po třiceti letech teprve pochopil, že toto vidění musí sdělit ostatním.

Tato žena z Valdres byla velmi ostražitou, spolehlivou, důvěryhodnou a probuzenou křesťankou, s dobrou pověstí mezi všemi, kteří ji znali. Zde je, co viděla:

"Viděla jsem dobu těsně před příchodem Ježíše a vypuknutím 3. světové války. Viděla jsem události na své vlastní oči. Viděla jsem svět jako část zeměkoule, shlížela jsem na každou jednotlivou zemi v Evropě. Viděla jsem Skandinávii, Norsko. Viděla jsem jisté věci, které se stanou těsně před návratem Ježíše a těsně před pohromou, která nastane, jakou jsme nikdy předtím nezažili."


Zmínila čtyři vlny:

1. "Dříve, než Ježíš přijde a dříve, než 3. světová válka vypukne, nastane politické uvolnění, jaké tu ještě nikdy předtím nebylo. Zavládne mír mezi supervelmocemi na východě i západě a bude to dlouhé období míru." (Uvědomte si, že to bylo v roce 1968, kdy studená válka kulminovala. E. Minos). "V tomto období míru se uskuteční odzbrojení v mnoha zemích, také v Norsku, takže nebudeme připraveni, až válka nastane. Třetí světová válka začne tak, jak by nikdo nepředpokládal a zároveň z neočekávaného místa."

2. "Doposud nevídaná vlažnost a netečnost se zmocní křesťanů, kteří odpadnou od pravého, živého křesťanství. Duše křesťanů nebudou otevřeny natolik, aby do nich pronikalo kázání. Nebudou chtít už jako dřív slyšet o hříchu a milosti, spravedlnosti a evangeliu pokání a znovuzrození. Místo toho všeho přijde náhrada: křesťanství blahobytu a prosperity (štěstí).

Důležitým předpokladem pro lidi bude dosažení úspěchu; stát se někým, aby člověk dosáhl materiálního bohatství, a to cestou, kterou Bůh nikdy nezaslíbil. Kostely a modlitebny budou stále prázdnější. Místa pro kázání, jako tomu bylo po generace, abychom následovali Ježíše ke kříži, budou využívány pro zábavu, umění a kulturu. Budou porušeny zásady církví a chrámů, které mají shromažďovat věřící k pokání a znovuzrození. Tento vývoj se právě výrazně projeví těsně před příchodem Ježíše."

3. "Nastane morální rozklad, jaký Norsko doposud nezažilo. Muži a ženy budou žít společně jakoby v manželství, aniž by se skutečně vzali. (Nevěřím, že by koncept žití v sexuálním vztahu bez uzavření manželství již běžně existoval v roce 1968. E. Minos). Mnoho nečistot před sňatkem a hodně nevěr v manželství se stanou běžnou záležitostí. Tento stav bude ospravedlňován z různých úhlů pohledu. Tato nečistota vstoupí i do křesťanských kruhů a bude v nich tolerována a hýčkána – dokonce i hřích proti přírodě. Těsně před příchodem Ježíše budou v televizi běžné programy, jaké jsme dosud neviděli. (Televize dorazila do Norska v roce 1968. E. Minos).

Televize bude naplněna tak hrozným násilím, že to bude přímo navádět lidi, jak vraždit a ničit jeden druhého, takže zavládne nebezpečí na ulicích. Lidé budou napodobovat to, co uvidí v televizi. Bude existovat více televizních stanic, bude přeplněno televizními stanicemi. (Ona ta paní ještě tenkrát neznala slovo kanál, které používáme dnes. Proto je nazývala stanicemi. E. Minos). Tak jako existuje mnoho rozhlasových stanic, tak tomu bude i s televizí. Především bude naplněna spoustou násilí, které budou lidé brát jako zábavu. Budeme svědky hrozných scén, vražd a zkázy, ubližování jeden druhému, a to vše se postupně rozšíří i do společnosti. Sexuální scény budou zobrazovány do těch nejintimnějších podrobností, jaké se odehrávají v manželství. (Protestuji a tvrdím, že máme paragraf, který zakazuje něco podobného. E. Minos). Pak ta stará paní řekla: "Stane se to a vy to uvidíte. Vše, co jsme uznávali předtím, se zhroutí. A ty nejhorší a neslušné věci se budou odehrávat před vašima očima."

4. "Lidé z chudých zemí budou proudit do Evropy. (V roce 1968 neexistovala podobná věc jako imigrace. E. Minos). Tento proud se dostane až do Skandinávie, tedy až do Norska. Bude jich tu tak mnoho, že se lidem značně znelíbí a budou s nimi tvrdě zacházet. Bude s nimi zacházeno podobně jako se Židy před 2. světovou válkou. Pak také naše hříchy dosáhnou své plné síly." (Protestoval jsem tehdy při zmínce o této imigraci, protože jsem ji v té době nechápal. E. Minos.)

Staré ženě stékaly slzy po tvářích. "Já už to neuvidím, ale vy ano. Pak se stane to, že se Ježíš náhle objeví (*) a vypukne 3. světová válka. Bude to ale krátká válka." (Viděla to ve své vizi. E. Minos).

"Všechno to, co jsem viděla před válkou, bylo jen dětskou hrou ve srovnání s tím, co nastane a co bude končit nukleární katastrofou způsobenou atomovou bombou. Vzduch bude tak znečištěn, že člověk nebude moci dýchat. Prach pokryje několik kontinentů; Ameriku, Austrálii a řadu bohatých zemí, Japonsko a další. Také voda bude znečištěna a kontaminována. Půda již nebude moci být obdělávána. Výsledkem bude, že se zachrání jen část obyvatelstva. Tento zbytek lidí z bohatých zemí se pokusí uprchnout do chudých zemí, ale tam s nimi bude nakládáno stejně tvrdě, jako předtím bylo nakládáno s chudými uprchlíky v bohatých zemích.

Jsem ráda, že už to neuvidím. Ale až se čas přiblíží, je třeba sebrat odvahu a lidem vše sdělit. Obdržela jsem to od Boha a nic z toho neodporuje tomu, co nám Bible říká.

Ten, kdo má odpuštěny hříchy a má Ježíše jako svého Spasitele a Pána, ten bude v bezpečí."AŽ BUDE PROUDIT ROPA


Martin Andersen, starší z pentekostální církve v norském městě Moss, tu slyšel už v roce 1937 následující proroctví:

"Až bude ropa proudit ze Severního moře podél norského pobřeží, tak se začnou dít události, a příchod Ježíše bude nablízku."

Když byla tato slova pronesena, lidé vstávali ve shromáždění a žádali muže, aby si sedl a nemluvil takové nesmysly. V roce 1937 bylo opravdu nesmyslné mluvit o ropě, která by se čerpala podél norského pobřeží. Dnes je tomu ale jinak, největší světové ropné společnosti právě zde těží ropu. Norsko je po Saudské Arábii druhým největším vývozcem ropy na světě.

Souhrnem všech těchto skutečností je, že Ježíš již přijde, a to nenadále.

***********************************************************


Poznámka editora: (webové stránky uvedené níže z 28. října 2012 - pozn. admina)

Výše uvedená sdělení byla původně předána z Izraele přátelům do USA. Byla zaslána norskou křesťanskou aktivistkou jménem Ragna Von Porat. Ragna uvádí v poznámce pod čarou, že vše bylo přeloženo z dánštiny. Dále uvádí, že Emanuel Minos, zde uvedený evangelista, byl jedním z jejích nejbližších přátel a sousedů v Oslu. Sama říká: "Naslouchala jsem mu ve svém mládí. Moji rodiče ho znali."

Protože jsem měl obavu, abych nepředával falešné proroctví, horlivě jsem se dotazoval na vše, týkající se informací v tomto dopise. Zveřejnění bylo odloženo až do obdržení povolení od paní Ragna z Izraele, že vše se zakládá na pravdě. Při svém kontaktu s ní jsem jí byl ujištěn, že tato dvě svědectví jsou pravdivá a spolehlivá. Navíc mě ujistila, že první svědectví již bylo publikováno v norských křesťanských novinách.

Vlastním zkoumáním jsem zjistil, že první svědectví bylo také publikováno v německé Křesťanské informační službě. Webová stránka dr. Emanuela Minose je aktivní i dnes, a každý na ni může vstoupit a vše si ověřit. Přestože stránka je v norském jazyce, je tento příběh ženy a její vize uveden v angličtině. Obě shora uvedená svědectví jsou zveřejněna ve znění tak, jak byla přijata.

Paní Ragna vzala na sebe úkol ověřit co nejvíce shora uvedených informací. V kontaktu s velvyslanectvím Norského království se dozvěděla, že Norsko ovšem již pokleslo v tabulce největších světových vývozců ropy až na třetí místo.

Paní Ragna prohlásila: "Já rozhodně nemám námitky vůči vašemu postupu při zveřejnění. Musí se tak stát nyní, pokud vůbec kdy."Poznámky admina:
Identitu překladatele z angličtiny do češtiny se mi nepodařilo zjistit. I když se na síti vyskytují různé modifikace těchto sdělení, a to někdy vskutku dost podivné, je tento překlad původní a autentický. Našel jsem jej na webu a uložil do svého archivu už před mnoha lety.
Překlad z dánštiny do angličtiny byl zveřejněn v roce 2012 na stránce:

http://www.churchisraelforum.com/index.html

Po otevření této stránky uvidíte jen obrázek a pod ním vyhledávací řádek. Do něj napište nebo zkopírujte:

Ragna von Porat

a stiskněte "Enter". Otevře se vám stránka s původním překladem v angličtině.


(*) Zřejmě Varování
zpět