548. Poselství Boha Otce ze dne 18. září 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DOVOLTE MI VLÁDNOUT


Mnozí z mého lidu si neuvědomují, nebo nevěří, že Já posílám slova skrze proroky, abych vás podpořil během nejtěžšího z časů. Jestli dáváte pozor na instrukce v mém Slovu, ty těžké časy budou pro vás daleko lehčí než pro ostatní. To je jeden ze způsobů, který vám dovolí Mě poznat.

V budoucnosti přijde čas, kdy vezmu mé proroky domů a vy už nebudete mít slova ode Mne. Schovejte si nyní tato Slova ve svém srdci, abyste si na ně mohli vzpomenout v časech, které mají přijít. Když Mě nyní poznáte jako svého Pána, dovolíte Mi být Pánem ve všech oblastech vašeho života, tyto časy nebudou pro vás těžké, jako budou pro mnohé. Ty časy budou takové, že ti, kdo Mě neznají, budou ke Mně volat a odevzdají své životy a svou vůli do mých rukou. Takto Mě také mohou poznat.

Dychtíte vědět víc o tom, co přichází, ale je toho mnoho, co nesmíte vědět. Je toho hodně, co nepřítel nesmí vědět, pro vaše dobro. Soustřeďte se na znalost Mne a rozpoznáte mou ruku v oněch časech. Znáte-li Mě, budete vědět, co je v těchto časech pravé a co je falešné. Když Mě znáte, budete znát způsob zásobování v těchto časech.

Říkám vám teď jak přežít potom a mít, co budete potřebovat. Dovolte Mi vládnout nad každou částí vašeho života. Nenechávejte si nic pro sebe, co je ode Mne, a půjdete se zdarem.

Bůh Otec


Am 8, 11-12
11: Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízni po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových.
12: Budou vrávorat od moře k moři a ze severu na východ; budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo, ale nenajdou.

Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

Ž 119, 10-12
10: Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.
11: Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit.
12: Požehnán buď, Hospodine, vyučuj mě v tom, co nařizuješ.

Zj 3, 20: Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já u něho a on u mne.

Mt 7, 21-23
21: Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane!, vejde do nebeského království, nýbrž ten, kdo koná vůli mého nebeského Otce.
22: Mnoho jich mi řekne v onen den: Pane, což jsme nemluvili tvým jménem jako proroci?, a což jsme tvým jménem nevyháněli zlé duchy?, a což jsme tvým jménem nedělali zázraky ve velkém počtu?
23: Ale tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mne, pachatelé nepravosti!

Gn 24, 40: A odvětil mi: "Hospodin, před nímž chodím, pošle s tebou svého posla a dá tvé cestě zdar. Ty pak vezmeš pro mého syna ženu z mé čeledi a z domu mého otce.





zpět