552. Poselství Ježíše a Ducha Svatého ze dne 29. července 2010.

Nástroj: Maurice Sklar (USA).


VÝBĚR Z POSELSTVÍ JEŽÍŠE A DUCHA SVATÉHO


"Víte, co ho teď zdržuje, že se nemůže objevit před určeným časem? Vskrytu už ta špatnost pracuje; (aby propukla), musí ovšem napřed ustoupit z cesty ten, kdo to dosud zdržuje. A pak se hned objeví onen bezbožník, ale Pán Ježíš ho zahubí jediným svým slovem a tím, že slavně přijde" [2 Thes 2,6-8].

Drazí milovaní,

Vždycky jsem si myslel, že to byl Duch Svatý, kdo krotí zlo na zemi a zabraňuje anti-Mesiáši, zkaženému světovému diktátoru, jenž bude dosazen Satanem během posledních sedmi let, aby všechno ovládl.

Ale Pán mě opravil a řekl mi:

"Kdybych vzal mého Ducha ze země, pak by v posledním čase nikdo nebyl schopen přijít ke Mně. Ale mnoho miliónů duší budou ke Mně volat a budou zachráněny v oněch posledních sedmi letech. Avšak budou platit svými životy pro svou víru. Nikdo ke Mně nemůže přijít, aniž by ho Duch Svatý ke Mně nepřitáhnul.

Ne! Není to můj Duch, kdo bude vzat mimo zemi. Je to má Nevěsta, která bude vzata".

"Nicméně, řekni mé Nevěstě, že jsem slyšel její pláč, její modlitby a její přímluvy. Viděl jsem její slzy. Zabránily mnohému, co by se jinak už stalo. Má milost je hojná v této poslední hodině!

Jak pláču pro ty, kdo teď odmítají pokání a přijít ke Mně! Mé srdce je zlomené, neboť vím, jak strašné zlo na ně přijde. Satan teď shromažďuje všechny své armády, aby pozřel a zničil národy země.

Stůjte teď se Mnou v modlitbě. Na ničem jiném nezáleží. Oblečte si plášť přímluvy a modlitby jako nikdy dříve. Modlete se v jazycích andělských, které jsem vám dal Duchem Svatým, a nechejte Mě, abych se modlil skrze vás. Mnoho miliónů duší je v sázce, dokonce právě teď, moji milovaní!

Pole bitvy je již připraveno. Já vím, kdo je můj a kdo ne. Ale, milovaní, vy sami se musíte připravit, abyste mohli uslyšet hlas trubky. Mnozí ji neuslyší, protože ztratili své svatební závoje a své koruny. Držte pevně, co jsem vám dal. Nenechejte Satana ukradnout vám srdce ze Mne.

Události, které brzy přijdou
"Tyto události, které brzy přijdou, budou oznamovat váš odchod ze země, moji milovaní: vezmu Billy Grahama domů. (*)

Válka brzy vypukne nad a kolem celého Izraele. Bude zraněn, ale nebude zničen.

Ale kolem něho, KDOKOLI jej proklel z rodu Ezau, bude zničen.

Libanon, Sýrie, Irán a jiné národy, jež zraňovaly mé oči, zakusí hněv nukleárního ohně a destrukci.

Jestli prezident, jehož váš národ [USA] zvolil, se nebude kát a nezmění se, budu pokračovat v soudu Spojených států ve věci pokusů vzdát se území a rozdělit moji zemi a nutit Izrael, aby rozdělil Jeruzalém. Jestli bude pokračovat, pak Já rozdělím Ameriku v samém jejím středu. Jestli bude pokračovat v ekonomickém tlaku na Izrael, zhroutím ekonomiku Ameriky.

Jestli bude pokračovat v nabádání k terorismu a když mu dovolí prospívat, pak Já dovolím terorismu ničit a způsobit velké škody Americe.

Bude to sto ku jedné.

Postarám se o to, aby na Ameriku přišlo stokrát více toho, co zakusí Izrael ve své říši.

Budu soudit Ameriku tisíc ku jedné ve věci jakékoliv země, která bude Izraeli a Jeruzalému vzata, tak jako se stalo, když donutila odejít můj lid ze svých domovů v Gaze a Já odpověděl hurikánem Katerina.

Za každého osadníka, který bude donucen opustit svůj domov v Judeji a Samaří, budu požadovat tisíc domácností v Americe, jež ztratí své domovy.

Donutí-li Amerika Izrael zmrazit budování domů, pak obchod s domy bude zmražen ve stejné míře, ale tisíc domů k jednomu.

Pokud jde o Irán:
Jestli se Amerika nepřipojí k Izraeli v preventivním útoku na Irán (**) a Izrael jej bude muset provést sám, pak Amerika zažije teroristický nukleární útok.

Amerika musí zaútočit s Izraelem, jinak bude napadena.

Už nebudu dále tolerovat hřích
Pokud jde o sexuální hřích, homosexualitu, pornografii, potraty, znásilňování dětí a čarodějnictví v Americe:

Už to nebudu dále tolerovat.
Nová sexuálně přenosná a nevyléčitelná choroba přinese mnohým rychlou a bolestivou smrt. Již přichází. Nebude žádný lék.

Těm, kteří podporují zabíjení dětí a vraždí je: postarám se o to, aby vaše děti byly zavražděny.

Těm, kteří zneužívají a znásilňují mé děti: postarám se o to, aby vaše děti trpěly totéž po celou věčnost. Budou navždy připoutáni k vám, až budete hořet v nejžhavějších plamenech pekla. Budete hořet spolu.

Těm, kteří provedli vraždu mých dětí potratem a podporovali vraždy nevinné krve: zakusíte stejná muka, jaká jste způsobili jim. Ta muka nikdy neskončí. Navždy budete mučeni, pokud se nebudete kát, neobrátíte se ke Mně a nebudete volat o milosrdenství. Je to pouze má Krev, jež může očistit a sejmout tyto strašné hříchy.

Těm, kteří zotročili duše dětí čarodějnictvím, magií, uctíváním Satana a spiritismem: vy budete mučeni ze všech nejhůř. Navždy budete přikováni k těm, které jste zotročili, protože budete mučeni samotným Satanem. Varuji vás, nezúčastňujte se takových věcí, neboť ***** vaše duše!

Činy, které přinášejí můj hněv
Pokud jde o genetické manipulace a technologickou kontrolu mysli: tyto věci přinášejí můj hněv na ty, kteří míchají to, co jsem nedovolil. Ale brzy, až začne Soud, se toto prožene zemí a navěky zotročí všechny, kteří uctívali Zvíře, jak je psáno v mém Slovu.

Ti, kdo pracovali a účastnili se na vývoji tohoto, ztratí svůj rozum ve věčných pekelných mukách. V tom stupni, v jakém se účastnili na zotročení a ve vytváření mutací, které jsem zakázal, v tom stupni budou zmutováni a mučeni na věky věků.

Nedovolím, aby tyto věci dále pokračovaly, aniž bych odsoudil a zničil ty, kdo pokračovali v bezzákonnosti a hříchu.

Musíte opustit ďábla a hřích
Já jsem Svatý Bůh a rezervoval jsem misku hněvu těm, kteří Mě nenávidí a nechtějí opustit ďábla a hřích. Jsem už unaven držet se dále zpátky. Udělám přesně to, co je psáno v mém svatém Slovu:

"Ó, země, země, země, slyš slovo Pána:
Kaj se a opusť tyto ohavnosti!
Dříve, než bude pozdě, obrať se ke Mně, nebo zahyneš!"

"Má milovaná nevěsto, vylévám na tebe čerstvé pomazání ohně a ochrany. Neboj se těch věcí, které na zemi přicházejí. Brzo, velmi brzo budeš se Mnou!"

Ať nám Pán stále pomáhá slyšet a poslouchat!

Dáno Duchem Svatým.Poznámky překladatele:
(*) Billy Graham (*1918), významný kazatel v USA, zemřel v březnu 2018.

(**)17. 09. 2018: https://www.debka.com/allowing-irans-land-bridge-to-syria-an-israeli-mistake-like-ignoring-egyptian-and-syrian-1973-incursions/

Maurice Sklar je známý koncertní houslista a americký žid, kterého oslovil Pán Ježíš. Na jeho webové stránce www.mauricesklar.com byla donedávna zveřejněna všechna jemu daná poselství, která ale v minulém roce přesunul na Facebook.
zpět