556. Poselství Ježíše ze dne 28. srpna 2018.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


DÁVEJTE POZOR NA KAŽDOU SVOU MYŠLENKU, SLOVA A SKUTKY


Moje drahé děti!

Moji duši zahalí velká hořkost, právě tak jako kdysi v Getsemanské zahradě. Kalich utrpení budete pít teď vy. Nyní jde církev vzhůru na kříž, ale ještě před tím se roztrhne na dvě části. Moji praví kněží a věřící budou přinuceni jít do úkrytu. Budou pronásledováni a spolu se Mnou vypijí kalich utrpení. V pronásledování a souzení vám bude dána má největší pomáhající milost.

Moje děti, přichystejte se! Vyznejte Mě i za cenu vašeho života. Nikdy Mě nevyměňte za cizí bohy, nikdy Mě nezraďte, neboť potom vás nebudu moci spasit. Cizí bohové totiž neumí nikomu dát spásu. Já jsem jediný Spasitel, Já jsem Mesiáš, Já, jenž jsem přijal, aby Mě kvůli Pravdě ukřižovali na kříž. Pravdou je však toto: Já jsem Mesiáš, Syn živého Boha. Tím, že jsem na sebe vzal všechny vaše hříchy a zaplatil zadostiučinění mému Otci, jsem pro vás získal štěstí věčného života.

Jakkoli to popírají, soud existuje. V evangeliu jsou o tom má slova, není možné to popřít. Dokonce soud už plápolá nad světem: Hněv mého Otce a napomínání jeho synů se stanou hmatatelnými. Neboť je zapotřebí kárat děti, aby uměly rozlišit dobro od zla. Kdybych je netrestal, tak by si myslely, že konají dobro i tehdy, když žijí v naprostém protikladu se Zákonem mého Otce.

Moje děti, dávejte pozor na každou svou myšlenku, slova a skutky, neboť jen tehdy můžete vstoupit do království mého Otce, když jsou všechny v souladu s hlavním příkazem lásky. Když tomu tak není, pak žijete v hříchu. Budete souzeni dvojsečným mečem, vycházejícím z mých úst. Ale to není nic jiného než evangelium a hlavní příkaz lásky.

Proto se snažte obracet mé učení v činy, dokud žijete na Zemi, neboť potom už k tomu nebudete mít příležitost. Po smrti následuje soud a za vaše činy obdržíte odměnu, nebo trest. Má slova jsou velmi vážná a tvrdá ke všem, kdo zavrhují moje učení, evangelium a má poselství, jimiž vás neúnavně varuji znovu a znovu. Jsou ale sladká pro všechny, kdo je obracejí v činy.

Přijměte mé posilňující požehnání, které vám dávám s překypující a nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mt 21, 12-13
12: Ježíš vstoupil do chrámu a vyhnal všechny, kteří se v chrámě zabývali kupováním a prodáváním, zpřevracel stoly směnárníkům a lavice prodavačů holubů
13: a řekl jim: "Je psáno: Můj dům bude nazýván dům modlitby, ale vy z něho děláte lupičské doupě"Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět