560. Poselství Ježíše ze dne 4. září 2018 při adoraci.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


MÉ DĚTI, VY SAMY ROZHODNETE O SVÉM VĚČNÉM OSUDU


Moje drahé děti!

ponořte se do plamenů lásky mého srdce. Vzdejte Mi dík, že jsem zůstal tady mezi vámi v nejsvětější oltářní svátosti. Sedím na trůnu jako Král milosrdenství. Když Mě přijmete, vejdu do vašeho srdce. Chci se stát jedno s vámi. Jedno v lásce, v pokoji a radosti. Když Mě přijmete do svého srdce s čistým duchem, tak poznáte pokoj a radost, kterou Já cítím ve vás. Tehdy do sebe přijmete Nebe, kterým jsem Já sám. Neboť Nebem je nekonečné vylití lásky a pokoje.

Mé děti, toužebně se snažte dostat do Božího království, které od počátku připravil můj Otec pro ty, kdo Ho milují.

Moji maličcí, nedovolte, aby vaše myšlenky uchvátily věci světa! Všechno tady zůstane, všechno pomine. Pozvedněte svůj pohled na Mne, na Ukřižovaného! Podívejte se, kolik jsem vytrpěl, abych před vámi otevřel bránu mého království. Já sám jsem tou bránou. Kdo vejde skrze Mne, najde pastvinu, věčné štěstí. Já jsem Cesta, Pravda a Život. Jen skrze Mne, jako bránou, můžete vejít do věčného života.

Moji maličcí, pochopte: Já jsem život! Má slova jsou duše a život. Věčný život pro všechny, kdo přijali a proměnili mé učení v činy. Ale věčná smrt číhá na všechny, kdo jsou hluší k mým slovům.

Mé děti, vy samy rozhodnete o svém věčném osudu. Já jsem vás všechny vykoupil, ale jen ti mohou získat věčné štěstí, kdo spolupracují s mou milostí.

Moji maličcí, čas uplyne a mé milosrdenství nahradí má spravedlnost. Dokud trvá čas milosti, odejděte do úkrytu. Ještě teď můžete získat rozhřešení za své hříchy. Ještě teď Mě můžete přijmout do svého srdce. Ale přijde hodina, a je už tady, kdy Mě vám vezme Satan. Obere vás o svátosti a mé kostely budou zavřeny. Místo pravdivého učení bude vyhlášeno kacířství. Teď přijďte ke Mně, teď jsem ještě mezi vámi. Zbožňujte Mě, velebte Mě, proste Mě! Vyslyším každou vaši prosbu. Ještě stále máte čas. Ale už ne nadlouho.

Moje drahé děti, dnes pro vás ještě pláču. Ale až vaše duše vystoupí z vašeho nicotného těla z prachu, budu vás muset soudit. Dnešek je ještě váš. Smrt přijde náhle. Po ní už se nedokážete obrátit.

Přijměte vážně mé varování, které vám dávám s velkou láskou.

Žehnám vás nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš JežíšZ maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět