564. Poselství Ježíše ze dne 5. září 2018.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


ŽIJTE, JAKO BYSTE JEŠTĚ DNES UMŘÍT MĚLI


Mé drahé děti!

Pronásledování je už tady. Třebaže je ještě na své kůži nepociťujete, přichystejte se, neboť přijde rychle. Pozorujte znamení.

Čas je krátký, proto pracujte, jako byste tu byly navěky. Ale žijte, jako byste ještě dnes umřít měly. Nemůžete znát den, ani hodinu. Proto jsem vás prosil o neustálou připravenost. Radujte se, že konkrétní čas vám neoznámím, neboť jako jsem řekl i svým apoštolům, a teď vám to zopakuji: Nedokázaly byste snést poznání všeho toho, co čeká na vás, na křesťany a na svět.

Můžete pozorovat, že hodnoty se převrátily. Svět je teď takový jako veliké město bez semaforů. Každé auto jede, jak se mu zlíbí, není určená hranice rychlosti, ani přednost směru v jízdě, a tak na sebe narážejí, jedno na druhé, až se z nich stanou hromady šrotu. To dnes probíhá v duších: Velcí i malí se ode Mne odvrátili, už Mě neznají, ani nehledají, jsem pro ně jen zesměšněná a zevšednělá figura. Zaobírají se jen svým tělem.

Smyslnost dosáhla vrcholu. Intelekt nechtějí, žijí bez rozumu, jakoby jejich životu nikdy nebyl konec. Jejich duše je zapáchající mrtvola, protože nikdy nečiní pokání, už neznají ani pojem hříchu. Žijí jen pro své tělo a pro rozkoše a pro to, co i vyslovit je hanbou. Neznají stud, ani hřích, který je vrhá do pekla. Satan je ohlupuje, snadno padnou do jeho pasti, budou se třást, ale nebude žádná pomoc, protože nebudou volat ke Mně.

Moje děti, strašně mnoho lidí padá nyní do pekla. Tak to nemůže jít dál – musím kárat tento svět, který se řítí do záhuby. A jaký bych byl Otec, kdybych to neučinil?!

Moje maličké děti, ve dne v noci Mi vzdávejte díky za onu velkou milost, že patříte ke Mně, že znáte mé Zákony a žijete podle nich.

Hodina je tady, téměř už přišla, kdy ohněm očistím svět. Nejdřív na vás pustím duševní oheň: Velké poznání, že žijete v hříchu. A mýma očima uvidíte své ohavnosti a svou bídu, a místo, které jste si vysloužily svými skutky. Bude lépe těm, kteří se ještě neponořili do moře hříchu a obrátí se, volajíce ke Mně o pomoc, a Já je vytáhnu z jámy hříchů, v níž živoří. Dám jim cestu vedoucí ze Satanovy pasti, ukážu jim svou milosrdnou lásku. Ti se pak obrátí ke Mně a vzdají Mi dík, že jsem je zachránil před zatracením, které by si byli zasloužili.

Tyto čerstvě obrácené duše se budou obracet k vám, ke křesťanům, abyste je učili poznání mých Pravd. V tom čase jedno evangelium bude mít hodnotu milionkrát větší, než kousek chleba a poskytne jasné vidění a bude zachraňovat duše. Budou ale mnozí, kteří se neobrátí a stanou se ničiteli tohoto světa. To oni způsobí ten fyzický oheň, který zničí dvě třetiny lidstva a svět. Říkám vám, oni nikdy neuvidí mou tvář a budou hořet v pekle navěky věků.

Všechno se v okamžiku rozvrátí: nebude elektrický proud, nebudou stroje, jen nehostinná pustina, bída a trest. Kdybych nezničil tuto civilizaci, demoralizovali a nakazili by ještě více duší. Kdybyste viděli, kolik toho Satan zničí a zpustoší skrze tyto prostředky (zde má Pán na mysli internet a chytré telefony), že zkazí život tolika dětem a uvrhne je do pekla: Moje děti, umřely byste bolestí. Já nyní pro ně a kvůli nim přetrpím stejná muka jako na kříži ve své agonii. Stále volám ke svému Otci: Odpusť jim, protože nevědí, co činí. Ale souhlasím se svým Otcem, že to není možné déle trpět.

Proto se nedivte, když v jediném neočekávaném okamžiku budou kvílet poplachové sirény a spustí se déšť bomb, který bude bez výběru zabíjet, vraždit a ničit. Žijte připraveni na smrt!

Každý den se i víckrát za sebe pomodlete modlitbu ukrývání: Já mám moc zachránit vás z každého nebezpečí, ale mou milost dostanete v míře vaší důvěry ve Mne.

Modlitba za ochranu úkrytu
Ať nás ukryje Všemohoucí Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý, pod plášť Panny Marie a svatého Josefa, skrze svaté anděly do šípkového keře, z něhož byla vzata trnová koruna Pána Ježíše, aby nám, ani našim sourozencům, ani našim nepřátelům, nedokázal uškodit žádný pekelný, tělesný, nebo světský útok. Amen.

Moje děti: Přichystejte se, Hodina nadešla. Odklad vyprší. Mé milosrdenství nahradí má spravedlnost, která je nekonečně dokonalá a hluboká a posoudí srdce i ledví a zaplatí každému člověku podle jeho skutků.

Přijměte mé božské požehnání, které vás ochrání, neboť vás zahalím mou svatou Krví, označím vás svou Krví, abyste se v den nebezpečenství vyhnuly pastím a zachránily se před věčnou smrtí. Má svatá Matka bude nad vámi držet svůj mateřský plášť až do konce.

Přijměte moje posilující požehnání jako požehnání truchlícího otce, který oplakává své syny a dcery, neboť trest této Zemi bude velký. Jak jejich hříchy vystupují až k nebi, tak se ponoří do hlubin podsvětí. Moje požehnání zůstane nad vámi až do konce, až do konce světa a navěky, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš

Posilnění z Písma svatého:

Mt 24, 21-22
21: Neboť tehdy bude veliké soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého už nikdy nebude.
22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk.

Řím 9, 28: Neboť Pán dokonale a rychle provede na zemi to, co řekl.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět