570. Poselství Ježíše ze dne 4. října 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OČIŠŤOVÁNÍ


Nyní si přeji očišťování v mé Nevěstě.

Začněte se vyhýbat zlu. Oddělte se od zla světa kvůli mým záměrům. Připravte se pro vašeho Ženicha.

Nejednejte v souladu s povrchnostmi světa, ale hledejte hlubší věci ode Mne. Čas už nebude dlouho pokračovat a vy se musíte učinit připravenými tím, že Mě poznáte, že půjdete v mých šlépějích a budete Mě napodobovat, jako když jsem chodil po zemi. V úsilí, v hovoru o mých Slovech, v intenzivním učení, jako to dělali moji učedníci, když Mě následovali.

Ti, kdo Mě znají, kdo znají mé Slovo, kdo chápou mé cesty a jak se postarám o mé vlastní, nebudou vyděšení tím, co přichází a jak zajistím jejich potřeby.

Nebudou milovat své životy až do smrti.

Ježíš


Ef 5, 1,2
1: Ano, napodobujte Boha jako jeho milované děti
2: a žijte v lásce, jako i Kristus miloval vás a vydal sebe za nás zcela v oběť, Bohu velmi příjemnou.

Zj 12, 10-11
10: Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: "Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému, neboť byl svržen žalobník našich bratří, co na ně žaloval ve dne v noci.
11: Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví a svědectvím svého mučednictví, protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti."

Zj 2, 10: Nic se neboj utrpení, které na tebe čeká: ďábel se chystá k tomu, že některé z vás uvrhne do žaláře, aby vás zkoušel, a ta zkouška potrvá deset dní. Buď věrný až do smrti a dám ti za odměnu život.
zpět