574. Poselství Ježíše ze dne 12. září 2018.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


NEBOJTE SE, ZŮSTANU S VÁMI KAŽDÝ DEN AŽ DO KONCE SVĚTA


Moje drahé děti, vy, které žijete v posledních časech, připravte se na všechno zlé a na prolití své krve. Žijte každý váš den, jako by byl poslední. Žijte v neustálé připravenosti! Odevzdejte Mi svůj život! Žijte v každém okamžiku tak, jak byste chtěly žít v hodině své smrti. Připravte se takto: Děkujte Mi za dobro i za zlo a buďte Mi věrné až do smrti. Přijměte kříž, jako jsem i Já jej přijal od mého Otce. Požádejte Mě o milost skálopevné víry a o svatost života. Žijte jako radikální křesťané, neboť oportunisti a pokrytci, pokulhávající mezi dvěma názory, nemohou zdědit Boží království. Nemůžete sloužit dvěma pánům: buď milujete jednoho a nenávidíte druhého.

Milujte Mě tak, že budete zachovávat mé Zákony. Nenáviďte Zlého a zbavte se všech hříchů. Ihned vzdorujte pokušením. Jen ten může vejít do mého království, kdo Mě následuje po úzké cestě, vedoucí k spáse: Na křížové cestě, v sebezapření a v nesení kříže.

Moje drahé děti, vezměte velmi vážně mé varování, které vám dávám s překypující a nekonečnou láskou. Žijte každý den svého života, jako by byl poslední, neboť Satan vás jako řvoucí lev hledá, aby vás zničil.

Jste obklopeny zbraněmi, které jsou připraveny k vašemu vyhlazení. O vaše duše se vede nikdy nevídaný duchovní boj, abyste byly uvrženy do zatracení. Obloha je od démonů zčernalá. Hodnoty jsou převráceny. Dobro se nazývá zlem a zlo dobrem. Církev je podrobena mimořádně velkému útoku. I zde zuří obrovský duchovní boj, neboť pravdivé učení je zaměněno s kacířstvím a falešným učením.

Moje drahé děti, v labyrintu falešných učení a v kacířství se dokážete vyznat, jen čtete-li každý den evangelia a Nový Zákon a každý den voláte Ducha Svatého, aby vás osvítil a přivedl k věčnému životu.

Nebojte se, zůstanu s vámi každý den až do konce světa, a to zejména nyní, když to nejvíc potřebujete, vám dám každou milost, abyste se spasily. Musíte jen chtít a prosit. Když vidím, že jste si Mě vybraly, nenechám vás se ztratit. Důvěřujte Mi! Jsem všemohoucí. Tak vás miluji jako nikdo jiný kromě Mne. Tím, že jsem za vás zemřel mučivou smrtí, jsem dosvědčil svou nekonečnou božskou lásku k vám. Vaše výkupné jsem zaplatil svou Krví. Takže se právem můžete spoléhat na to, že ode Mne dostanete každou pomoc. Všichni, kteří přijdou ke Mně, najdou konečné, věčné útočiště v mém milosrdném, láskou planoucím, božském srdci.

Dnes, ve svátek mé svaté Matky Boží, v den jejího jména, proste u ní o její přímluvu, protože dostanete ode Mne mnoho milostí, ale mohu je dát jen těm, kdo o ně prosí. Žehnám vám, drahé děti, překypující, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

1Tim 1, 13: ačkoliv jsem byl dříve rouhač, pronásledovatel a násilník. Dostalo se mi však milosrdenství, protože jsem to dělal z nevědomosti ve své nevěře.

Mt 24, 21-24
21: Neboť tehdy bude veliké soužení, jakého nebylo od začátku světa a jakého nikdy už nebude.
22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.
23: Řekne-li vám tehdy někdo: Tady je Mesiáš, nebo: Tam je, nevěřte tomu.
24: Vystoupí totiž lžimesiášové a lžiproroci, budou konat velké zázraky a divy, aby svedli, možno-li, i vyvolené.

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět