578. Poselství Ježíše ze dne 10. října 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NACHÁZÍTE SE NA ŠPIČCE LEDOVCE A LEDOVEC POMALU TAJE


Má dcero,

nevyhnutelný krok k naplňování odhalení posledních časů přestane být důvodem k smíchu, nedůvěře, nebo být příčinou pohoršení pro některé a k beznaději pro jiné, když pozorují, jak čas uplývá a to, co bylo oznámeno, se nevyplnilo.

Mé děti, musí pochopit, že čas člověka není časem Boha.

Moji lidí se stále odmítají obrátit, odvracejí se ode Mne a svou opakovanou hloupostí a tvrdohlavostí neustále zvětšují vzdálenost od naší Nejsvětější Trojice a tím, že přijali démona jako svého boha, Mě vyhnali ze svého života.

To, co odhalila má Matka a co Já jsem odhalil svým opravdovým nástrojům, se vrhne na lidstvo. Naplnění každého Slova, které jsme vyslovili v poselstvích, aby se můj lid duchovně připravil, vás dostihne.

Sledujete tato odhalení plní nedůvěry nebo s nechutí. Stejným způsobem budete vlastníma očima sledovat krok za krokem naplňování toho, co vám bylo oznámeno už předem.

Má církev přišla vynášet soudy, přišla diktovat pravidla, která nejsou zamýšlena v rámci Božího Zákona. Člověk se vzbouřil proti naší Nejsvětější Trojici, proti mé nejsvětější Matce a proti všem dětem, mým dětem, které ještě odmítají padnout do prostopášnosti, lehkomyslnosti a pokračují v urputném boji, aby zvětšily svou znalost o tom, co znamená být opravdový křesťan a nenechaly se polapit hanebnými a démonickými vlivy, které zapouzdřené zednářství se snaží ze svých nejvyšších stupňů posílat na můj lid. Chce, aby se stal více liberální v každém ohledu, a odmítal dar svědomí, který vám říká, co je správné, a co ne.

Znovu vás vyzývám, abyste se vnitřně zduchovnili, aby vaše fyzické smysly se chovaly v souladu s vašimi vnitřními zduchovnělými smysly. Váš duchovní organismus se musí pozvednout a musí být veden dobrým svědomím, aby vás podpořil v rozlišování mezi dobrem a zlem.

Znovu vám musím říct, že světové ekonomiky padnou, zhroutí se jedna za druhou a ti, kdo dali svůj život v sázku do velkého boha peněz, se ocitnou v strašně zoufalé situaci, tak zoufalé, že někteří ji neunesou.

Nyní vám říkám, mé děti, že chudý se bude cítit jako bohatý, protože mu nebude chybět nic, co potřebuje a co nemusí mít, ale bohatý a žijící okázale se bude cítit chudý, protože mu bude chybět to, čím si byl jist a co už nedokáže mít.

Moji milovaní lidé, intenzita, s jakou příroda udeří na Zem a její obyvatele, je důkazem navíc, jenž ukazuje vzdálenost, kterou si můj lid udržuje od mé vůle.

Nečistota vládne skoro všude, ale mám ještě stvoření, které Mě milují a duše, které se přimlouvají za ty, kteří nevěří, Mě nemilují a nedoufají ve Mne.

Má vůle je spása…
Má vůle je víc než jen se modlit…
Má vůle je, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání Pravdy [1Ti 2, 4], a že poznání je to, co vás osvobodí, opravdu osvobodí…

Buďte svobodní, odvraťte se od bezbožnosti, zabíjení nevinných, nemorálnosti, sexuálních úchylek, od nespokojenosti se vším a kvůli všemu, od vzpoury těch, kdo Mě neposlouchají a nechtějí se změnit, protože se tak rozhodli.

V této době mé děti, které nejsou rozhodnuty se dobrovolně obrátit, budou polapeny Zlým…
ČLOVĚK SE MUSÍ VĚNOVAT SVÉ TOTÁLNÍ A ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ ZMĚNĚ.

Mé děti,

už není čas, abyste stále poslouchaly o přírodních katastrofách, nebo je prožívaly, protože naplňování proroctví mé Matky se uskutečňuje, jak tomu bylo po celou dobu historie. A tato generace uvidí svůj zenit. Proto vás vyzývám, abyste přidaly do kroku, protože jdete pomalu.

Volám vás, abyste se spojily, sjednotily a posílily bratrství, abyste shromáždily poselství, v nichž má Matka a Já jsme vám dali přírodní léky, abyste mohly čelit velkým epidemiím, soužení, chorobám a chemickým zamořením, jemuž vy, jako lidstvo, budete vystaveny. Neboť to není jen příroda, která se bouří proti člověku, ale také ti, kteří se s nízkými a sobeckými záměry spikli, aby vyhladili velkou část lidstva.

Hříchy jsou v tomto čase tak strašné, že pociťuji znechucení a hluboký zármutek, když vidím mé děti páchat hříchy, aniž by jich rychle litovaly, což je nechá dvakrát a násilně trpět.

Nezmiňuji se o žádných datech. Jsou v pravomoci mého Otce, ale přesto vás musím varovat před blízkostí očisty.

Hříchy lidstva jsou tak velké a strašné, že naše Boží vůle strádá s těmi, kdo trpí kvůli neustálému pronásledování, k němuž dochází, když chcete umlčet hřích.

Požehnané duše, neztrácejte odvahu, podívejte se na Mne ve svém nitru, nehledejte Mě venku, protože jsem ve vás, pojďte ke Mně blíž.

Netěší Mě, že můj lid se přizpůsobuje starým lidem, kteří vždy nesou stejný hřích. Vy víte, že chci, abyste byly láskou, zejména láskou k bližnímu, protože ten, kdo nemiluje svého bratra, je daleko od toho nazývat se křesťanem. Ten, kdo nemiluje, je pokrytec, neboť neodpouští svému bratru, nebo svému okolí a Mne může jen méně milovat, protože JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 3, 14], a abyste Mě milovali, musíte se osvobodit od břemene, které vám brání přijít ke Mně.

Moji milovaní lidé:

Nacházíte se na špičce ledovce a ledovec pomalu taje, proto moji andělé a archandělé pečetí můj lid, ale ne proto, aby byl osvobozen od pronásledování, nebo aby v rozhodujícím okamžiku nemusel být zaopatřen nezbytným. Ano! Jste pod dohledem mé Matky, aby vaše břímě bylo lehčí. Proto je pro vás pokání nezbytné.

Buďte bratrští. Přijde chvíle, kdy se budete muset spojit do malých společenství, a vy to víte. S mou Láskou, která je ve vás přítomná, změníte svůj charakter, naučíte se nezraňovat své bližní a odpouštět jim, abyste v těchto obtížných chvílích tvrdosti byli těmi, kdo předají mou útěchu a mou lásku svým bratrům.

Bezbožnost v člověku vyvolá invaze, nejdřív ve velkých zemích a mnozí z mých posvěcených budou trpět, až budou ztrácet dech, a budou muset uprchnout, aby si zachovali život.

Když zkroušení, uprostřed tolika hříchů, které u Mne vyvolávají nevolnost, předstoupí přede Mne s lítostí, pohlédnu na ně jako poprvé a odpustím jim a budu je dále milovat.

Má Láska je nekonečná. Nezapomeňte milovat mou Matku, nezapomeňte na ni.

Žehnám vám ve jménu Otce, v mém jménu a ve jménu našeho Ducha Svatého. Amen.

Váš Ježíš
zpět