579. Poselství Ježíše ze dne 16. října 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


RUKA NEPŘÍTELE


Ti, kdo jsou v tomto čase povoláni, aby se modlili, dostali zvlášť důležitou práci. Jsou jako vysoce trénovaní bodyguardi, kteří se starají o krytí pracovníků, přidělených k jiným úkolům. V duchu jsem viděla, že někteří, určení k tomu, aby se modlili, se nemodlí, a to se děje ve velkém měřítku. Bůh povolal zvláštní skupinu, aby se intenzivně modlila a přimlouvala. Byla jí přidělena specifická oblast a lidé, aby se stále modlili. Mnozí zcela odmítají odpovědět na toto volání, ale ostatní jen nedělají svou práci. Scéna se změnila a já jsem je uviděla venku, jak si hrají na hřišti. Pán mi ukázal, že to byla ruka nepřítele při práci.

Přihodí se nehody a neštěstí, když ti, které jsem povolal, odmítají konat mou vůli. Budu vás hnát k zodpovědnosti. Dal jsem vám moc nad světem, ve kterém žijete, ale vy jste ji nepřevzali. Zapomněli jste na ni z nedbalosti, když jste běželi ven si hrát. Kvůli tomu mnozí nebudou tam, kde měli být, až události přijdou a budou zabiti. Nepřítel vás volá ven si hrát, Já vás volám k práci, ale vy následujete pištce, který odpískává čas ke hře.

Protože jste vycvičeni poslouchat nepřítele a ne Mne, budete na špatném místě. Protože jste neudrželi své místo, krytí, které jsem vám přidělil, bude chybět, a mnozí, kteří neměli být až dosud vzati, vzati budou. Poženu vás kvůli tomu k zodpovědnosti.

Mé Tělo by mělo pracovat jako dobře naolejovaný stroj, ale když mé děti jsou neposlušné, není tomu tak. Když si vás větší počet hraje, ostatní jsou roztěkaní a přestávají pracovat. (Viděla jsem, jak jedno dítě ve třídě zlobí, ostatní také přestanou pracovat a žádné nedokončí práci).

Mé děti, ještě stále nepoznáváte ruku nepřítele ve svých životech? Stále ještě nechápete hodnotu práce, ke které jsem vás povolal?

Voják nesmí opustit své stanoviště, protože jediný voják může způsobit, že obrana celého vojska bude prolomena. Bděte a modlete se!

Poznámka: Také jsem se přistihla, že jsem nedávno byla rozptýlená v čase modlitby. Nepřítel jen zkouší odvést pozornost od práce, která působí proti němu. Modlitba pustoší království temnot. Satan se velmi bojí modliteb těch, kdo jsou vybráni Bohem. Cožpak nemůžeme bdít a modlit se s Ním jednu hodinu? V duchu jsem viděla nehody, nemoci, atd., které odebraly svaté, jejichž čas ještě nepřišel, ale kteří nebyli kryti, protože jim přidělení nedokázali stát na svých pozicích.

Ježíš


Gn1, 28: A Bůh jim požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.

Mt 7, 21: Ne každý, kdo mi říká "Pane, Pane", vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.

Jak 1, 22-24
22: Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!
23: Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled;
24: podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá.

1Tim 2, 1-4
1: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,
2: za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.
3: To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,
4: aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.

Mt 7, 13-14
13: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.
14: Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

Žid 10, 36-38
36: Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.
37: Vždyť už jen docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se.
38: Avšak můj spravedlivý – říká Bůh – bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu zalíbení.

2Tim 2, 4: Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života; chce obstát před tím, kdo mu velí.
zpět