581. Poselství Boha Otce ze dne 18. října 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ĎÁBELSKÉ CRESCENDO


Připravte se na postupný nárůst chaosu, jak se blížíte ke konci Milosrdných, kteří budou odvoláni ze země, protože nepřítel bude mít větší přístup k vašemu světu, a to bude zcela očividné. Ti, kdo budou ponecháni, mají menší schopnost vcítění a zlo bude v tomto čase exponenciálně růst. Mnoho událostí se stane najednou, a to vám ukáže, že je to pravda.

V čase tohoto ďábelského růstu, mé děti by se měly semknout, protože až se to stane, budete se vzájemně potřebovat víc než kdy dříve. V tom čase váš nepřítel plánuje uvolnit nová zla. Nastanou také změny ve fyzických zdrojích.

Myslete na tyto věci, mé děti. Říkám vám to nyní, abyste si mohly potom vzpomenout na má Slova varování k vám o tom, co přichází.

Připravte se. Připravte se dobře, neboť to přijde brzy.

Bůh Otec


2Tim 3, 1-4
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha.

Ž 91, 5-7
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

Mt 24, 12-14
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.zpět