583. Poselství Boha Otce ze dne 19. října 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZNIČENÁ KRÁSA


Mé děti, události, které přijdou na svět potom, co povolám mé Milosrdné, otřesou dokonce i nevěřící. Někteří z nich budou dokonce ke Mně křičet, až se tyto věci stanou. Avšak většina lidí Mě volat nebude. Nechám události stále dopadat na zem, aby jim pomohly pochopit, že Mě potřebují, až se čas bude blížit ke svému konci.

Váš svět byl až dosud většinou krásné místo, i když Zlý je obýval společně s tím, co je moje. Jak se čas blíží ke konci všech věcí, uvidíte daleko méně krásy a mnohem více zla. Uvidíte hrůzy, které jste si nikdy nedokázaly představit. Mnohé z vás budou tak šokované tím, co uvidí, že se ponoří do trvalého mlčení, tak velké bude jejich zděšení.

Mnohé z toho, co je nyní pro vás nádherné, bude v přicházejících rocích zničeno, až odvolám prvního, a pak dalšího z mých svatých, z těch, kteří Mě odmítli uznat. V tom čase bude nadále existovat jen málo mých dětí, i když některé budou moci být přivedeny do mého království. Budou dobře ochraňovány, jako byli moji stoupenci, dokud nepřijde pro ně čas jít domů ke Mně.

Nebojte se žádné z těchto věcí, o kterých vám říkám, jen buďte bdělé a připravte své srdce.

Bůh Otec


2Tim 3, 1-4
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,

Ž 91, 5-7
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

Ž 23, 4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Zj 8, 7-13
7: Zatroubil první anděl: Nastalo krupobití a na zem začal padat oheň smíšený s krví. Třetina země, třetina stromoví a veškerá zeleň byla sežehnuta.
8: Zatroubil druhý anděl; a jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se obrátila v krev
9: a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí.
10: Zatroubil třetí anděl, a zřítila se z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň, padla na třetinu řek a na prameny vod.
11: Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se změnila v pelyněk a množství lidí umřelo z těch vod, protože byly otráveny.
12: Zatroubil čtvrtý anděl, a byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, takže ze třetiny potemněly, a den i noc byly o třetinu temnější.
13: A viděl jsem a slyšel, jak středem nebeské klenby letí orel a volá mocným hlasem: „Běda, běda, běda obyvatelům země, až zaznějí polnice tří andělů, kteří ještě netroubili!“
zpět