585. Poselství Boha Otce ze dne 23. října 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


KLID


Chci, aby mé děti zůstaly klidné v tom, co přichází. Váš klid je viditelným svědectvím ostatním o vaší víře a důvěře ve Mne.

Když věříte, co jsem vám řekl, nebudete mít strach, ale půjdete vpřed v přísné poslušnosti. Půjdete, jak jsem vám nařídil. Budete svědčit o mém velkém jménu, mém Slovu a mých cestách. Řeknete ostatním jak Mě najít a poznat. Nasadíte si tvář z křemene, jak to učinil můj Syn na své cestě ke kříži. Nebudete váhat, ale skončíte zápas s odvahou a houževnatostí.

Mé děti, Já jsem s vámi na každém kroku této cesty. Ano, budete čelit těžkým časům. Budete čelit strašným podívaným, to je pravda, jak jsem vám řekl. Budete čelit smrti, že jste ostatním řekly o Mně, jako můj Syn čelil smrti pro vás, kvůli něčemu, co neučinil.

Nyní nasaďte tvář z křemene a připravte se. Dejte své domovy do pořádku a buďte připraveny kdykoli odejít. Mnoho z vás nebude čelit takovým věcem, neboť si vás vezmu předem, ale přeji si, abyste byly ochotné. Chci, abyste všechny byly ochotné odložit vše pro mé jméno, pro vaši víru v mého Syna.

Nasaďte kamennou tvář a nebojte se ničeho, co vám lidé mohou udělat.

Bůh Otec


Fil 4, 6-7,13
6: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
13 :Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

Iz 41,10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Jo 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“

Př 3, 5-6
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Ž 23, 1-4
1: Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Iz 50, 6-8
6: Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním.
7: Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben.
8: Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Postavme se spolu! Kdo bude můj odpůrce na soudu? Ať ke mně přistoupí!zpět