590. Poselství Ježíše ze dne 26. října 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VĚČNÁ PERSPEKTIVA


Přijdou dny, kdy lidé budou zoufale potřebovat jakékoli vedení v tom, co dělat. Nepřítel ví, že tyto dny přicházejí a již vymyslel způsoby, aby svedl na špatnou cestu mnohé, kteří Mě neznají.

Cena za to, že Mě budete následovat, bude smrt a mnozí nebudou ochotní riskovat, i když zvažovali mou cestu, avšak má cesta vede k věčnému životu. Nepřítel vyzkouší mnoho metod jak zamaskovat svou cestu a učiní ji, aby vypadala jako správná, ale špatné nemůže být nikdy správné. Podívejte se na to zblízka a nebudete podvedeni.

Věčná perspektiva. V přicházejících časech bude nejdůležitější věčná perspektiva. Nebude třeba dělat neustálé volby. Přijmete dočasné pohodlí, dočasnou potravu, dočasný pokoj, nebo přijmete Mě a budete Mě následovat, vědouce, že zemřete kvůli volbě této cesty?

To, že si vyberete Mne, vás bude stát pozemský život, ale povede vás do vašeho věčného života. Když si v těchto časech udržíte své myšlenky na věčnost, připravíte si svůj domov v nebi se Mnou.

Ježíš


Kol 3, 2: Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.

2Tim , 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.

Mt 24, 37-39
37: Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho:
38: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu,
39: a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.

Mt 24, 8-13
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Zj 14, 11: A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.
zpět