591. Poselství Ježíše ze dne 22. října 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


HLEDEJTE MĚ DŘÍV, NEŽ BUDE PŘÍLIŠ POZDĚ!


Moji milovaní lidé:

Když přijdete ke Mně, pohlédnu na vás, jakoby to bylo poprvé, je-li vaše srdce zkroušené a pokořené urážkami, kterých jste se dopustili proti naší Nejsvětější Trojici.

Hledejte Mě dřív, než bude příliš pozdě! Přijde syn nepravosti zaujmout mé místo a oklamat ty, kteří ho nepoznají a udělat z nich pronásledovatele svých bratrů a služebníky zla.

Moji milovaní lidé,

V TOMTO ČASE PROŽÍVÁTE ZAČÁTEK TOHO, CO VÁM BYLO OZNÁMENO…

Ti, kdo slouží elitě, ze které vycházejí směrnice syna nepravosti, si dali za cíl oklamat mé vlastní, aby se ode Mne vzdálili.

Syn nepravosti právě vydává příkazy, aby jeho stoupenci vyvolali ve světě nepokoje přímým střetem s Božím Zákonem, aby jeho následovníci se vzbouřili proti svátostem v pohrdání božským a přijímáním všeho, co přichází od člověka.

Nestane se to dřív, dokud nepošlu to, o co lidé dobré vůle, ti, kdo žijí v Duchu a Pravdě, ti, kdo mají úctu k mému Slovu, lásku k Bohu a k bližnímu, Mě neustále prosí a říkají: "Ó, Pane, přijď, pospěš si!, aby se odhalení naplnila, pošli Varování".

Je příliš hnoje: To, co mělo zůstat čisté, bylo napadeno nečistotou, a nečistota přišla zamaskována a lidé ji přijali, tleskali jí a souhlasili s ní a vlci v rouchu beránčím ji uctívali [Mt 7, 15].

Moji milovaní lidé,

znamení člověka nezajímají, nevedou ho k tomu, aby uvažoval, znamení vnímá s nezájmem, ale přijde úzkost mezi národy, vyvedené z míry burácením moře a vlnami, neboť nebudou přicházet zřídka, ale s velkou pravidelností.

Zlo zapustilo kořeny do srdcí těch, kteří berou má slova s lehkomyslností a bez jejich uvádění do praxe, bez života v modlitbě, aniž by byli dobročinní, nebo měli úctu k bližnímu. Sobectví je takové, že ten, kdo vlastní majetek, chce mít víc a ten, kdo má málo, nemyslí na ty, kdo umírají hladem, nedostatkem léků, nebo tím, že žijí v zdravotně závadném prostředí.

Mysl člověka je utlumena hýřením: některé z mých kostelů přestaly být domy modliteb a proměnily se v místa hanby a pokrytectví, poskytování služby v uctívání zla, kde blázniví lidé se otevírají našeptávání démona nevázanými zpěvy a pronikavou hudbou.

Moji lidé, musíte zůstat pozorní k tomu, co se děje kolem vás, nemůžete přijímat modernismy, ale musíte se připoutat k mému učení a mému Zákonu, který obsahuje věčné novinky, použitelné v každém čase. Boží Zákon není dán pro určitou dobu, ale pro všechny časy lidstva, nedá se z něj odstranit jediné písmeno, nebo přidat jiné [Mt 5, 18].

Moji milovaní lidé, obdržíte milosrdné Varování, abyste se obrátili, ledaže byste mu nevěnovali pozornost a odpověděli spíše na volání zla, nemravnosti.

Myšlenky člověka jsou otupené všedností, myšlenka odlétá do bouře a cítí se tam dobře, rozum už není používán k rozlišování mezi dobrem a zlem, ale naopak, k účasti na nových podobách zvráceností.

Snadnost, s jakou člověk vstupuje do zakázaného, přispěla k tomu, že ego člověka vyžaduje potravu. Tato potrava není z mého Slova, ale z toho, co z něj v egu nechává růst zlo. Málo je těch mezi mými dětmi, které milují, co jako potrava přichází ode Mne, málo je těch, které Mě milují v Duchu a Pravdě.

Jak Mě bičujete, děti, když se ke Mně přibližujete, abyste Mě přijaly, aniž byste si uvědomily, kdo Já jsem, bez předchozího pokání, aniž byste Mě milovaly! Nevíte, jak se tímto přístupem odsuzujete, neboť to považujete za marná slova. Je vás tolik, kteří si tím ukovají své vlastní zatracení!

Moji milovaní lidé, přírodní události zesílí překvapivým a nepravidelným způsobem.

Zapomněli jste, že před Varováním uvidíte ohromující události v přírodě? Zapomněli jste, že vyvolají zmatek?
Zapomněli jste, že lidé budou migrovat z jedné země do druhé a budou hledat pomoc?
Zapomněli jste, že počasí už nebude stejné, že na některých místech byly roční doby dobře vymezené a že nyní tomu tak není, že ve většině zemí budou dvě roční doby a tam, kde byla zima, bude horko, a kde bylo horko, bude chlad?

Člověk, změněný tím, co hltá, tím, co se dostane do jeho mozku, a kontaminace, jíž bude vystaven ve všech ohledech, bude tak prudká, že už se nebude kontrolovat a zaútočí na vše, co se před ním objeví.

Moji milovaní lidé,

pro některé jsou má slova hlouposti, pro jiné jsou milosrdenstvím. Každý je přijme podle své míry, Já je však posílám pro všechny.

Tak jako slunce svítí na celý svět, má láska je pro všechny – pro spravedlivé i pro nespravedlivé.

Slunce bylo stvořeno, aby osvítilo den a mé Slovo vám bylo dáno, aby osvítilo duše.

Nestyďte se za to, že Mě milujete, Já se nestydím za vás.

Modlete se a setrvejte v modlitbě, obětujte za Itálii, prožije zpustošení. Ve vašich modlitbách nezapomeňte na Spojené státy, budou příčinou skandálu ve světě.

Moji milovaní lidé,

nečekejte, abyste se obrátili… Co se stane se Mnou, nechtějí-li mé děti přijít ke Mně?

Milujte mou Matku, poslouchá vás a utěšuje vás, miluje vás a přimlouvá se za každého z vás, dokonce i za ty, kdo ji nemilují nebo neuctívají.

Vy jste bytosti pokoje, nejen vůči svým bratrům, ale v hloubi svého nitra.

Buďte láskou, nejen vůči svým bratrům, ale také v hlubině svého srdce.

Vy jste můj lid a můj lid je má vinice, postarám se o ni s mimořádnou pečlivostí…

Má láska se vylévá na vás.

Váš Ježíš
zpět