597. Poselství Boha Otce ze dne 1. listopadu 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BUĎTE MOJI


Pátrejte ve své mysli a srdci po věcech, které se Mi nelíbí. Pátrejte ve svých životech po aktivitách, které nejsou v souladu s mým Slovem. Proč jste se nezřekli věcí, o nichž víte, že je neschvaluji? Proč tíhnete ke svým hříchům? Proč si myslíte, že přimhouřím oko, když to nedělám? Nepřítel vás podvádí, když vám nechává si myslet, že na vašich hříších nezáleží, že je nevidím, že za ně nezaplatíte, ale to je nerozum, mé děti. Čiré bláznovství.

Očistěte svůj život od těchto ohavných hříchů a buďte úplně moji. Každý hřích vás dostává do souhlasu s tím, kdo vás nenávidí a touží vás zničit. Proč si myslíte, že Já schvaluji tyto věci? Mé Slovo je jasné. Váš hřích vás dělá jeho otrokem a vy nemůžete sloužit dvěma pánům.

Buď to budu Já, nebo on, ale nebuďte vlažní. Být vlažný je pozice bez síly a přesvědčení. Nabídl jsem vám svobodu, ale vy zůstáváte v otroctví.

Nemohu požehnat to, co není ode Mne.

Bůh Otec


Zj 3, 15-18
15: „Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!
16: Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
17: Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý.
18: Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.

Jan 8, 32-36
32: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“
33: Odpověděli mu: „Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: stanete se svobodnými?“
34: Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.
35: Otrok nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn.
36: Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.

Jan 14, 13-18
13: A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.
14: Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.
15: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;
16: a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky –
17: Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.
18: Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.zpět