602. Poselství Ježíše ze dne 3. listopadu 2018, sdělené během krvácení Krista na kříži v Kalifornii, U.S.A.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

Kristus

Moji milovaní lidé:

Hleďte tady na Mne jako na žebráka lásky před každým z vás…

Jak jen vás miluji, jak vás miluji, moji lidé!

Dokonce, i když se na Mne díváte, zapíráte Mne, a kolik vás si přeje umlčet má Slova!

I když umlčíte mé nástroje, ukážu se svým způsobem mému lidu, protože vás miluji a potřebuji, aby mé děti si byly vědomy naléhavosti mého volání o nutnosti sjednotit se v tomto okamžiku v lásce s naší Nejsvětější Trojicí.

Kolik vás, nedbajíce na má volání, stále budíte zdání, že si trháte svůj oděv, ale při nejmenší překážce přestáváte věřit a ztrácíte víru v naši Trojici. Jak náladová je láska člověka, že v jednom okamžiku Mě miluje a v tom dalším Mě přestává milovat! Já, jako Otec, vás potřebuji, ale vy, jako děti, Mě potřebujete víc…

Je pro vás naléhavé, moji lidé, vrátit se na cestu s vážností, protože ti, kdo se potulují z jedné strany na druhou, nemyslí na to, že pro ně bude těžší zdolat všechny zkoušky, jimž budou podrobeni.

Jak můžete žít a nazývat se bratry, když v tomto okamžiku tisíce a tisíce dětí umírají ve světě hladem? A vy to necháváte bez povšimnutí.

Kolik jen miliónů dětí je potraceno kvůli pohrdání darem života těmi, kdo je nosí ve svém lůnu! A právě to je tím, co uvádí lidstvo do chaosu: pohrdání největším darem, který můj Otec dal člověku.

Moji milovaní lidé, velké utrpení se blíží k světu, větší, než znáte, větší, než jste kdy zakusili, utrpení, jež dosáhne útrob lidského stvoření, a to kvůli neposlušnosti, protože jste se sklonili před Zlým. Vy nechápete, že ďábel přebírá do vlastnictví můj lid, protože jste odevzdali mé místo jemu.

Je to proto, že i když vidíte své velké chyby, které děláte, velká kacířství a znesvěcení, kterých se dopouštíte proti Mně a všemu, co představuje mou přítomnost, mou Lásku a mé volání, stále si toho nejste vědomi. Je to proto, že jste ještě tak nevědomí, že pohlížíte na to vše, jakoby to bylo něco normálního.

Kde je vaše svědomí, jako mého lidu, když se smějete při dekadentním a nemorálním představení, dokonce uvnitř některých mých kostelů? Jako můj lid, byste neměli být přítomní při těchto znesvěceních.

Je tak mnoho duší, které si nevšímají mých volání a pokračují v intrikách Satana, a Já, jako blázen lásky k mému lidu, vás volám znovu a znovu, abyste si uvědomili tíhu vašich činů a jiných svatokrádežných skutků, které jsou páchány uvnitř mé církve, která říká, že Mě miluje. Proto tíha takové obrovské lidské pošetilosti vás posílá ke dnu, moji lidé.

Kolik vás se posmívá výzvám mé Matky a těmto mým manifestacím Krve!

Moji milovaní lidé, musíte se modlit při každé příležitosti, ale současně musíte proměnit modlitbu do stálé evangelizace se svědectvím o lásce.

Nepřeji si, aby moji lidé předstírali, že se navzájem milují. Nechci, aby moji lidé byli pokrytci a ukazovali před ostatními, že Mě milují, když to není pravda.

A jsou případy, kdy někteří se dívají na mé manifestace Krve z dálky a myslí si, že kde se takto ukazuji, je to proto, že trpět budou lidé jen v této zemi.

Pochopte, že velká spící vulkanická monstra se probouzejí. Pochopte, že velká zemětřesení půjdou z jednoho místa na druhé.

Pro člověka je nutné, aby toužil být duchovní, duchovní pro sebe a v plném vědomí, protože není to být jen zbožný, co vás ke Mně přivede. Avšak Já jsem v čele mého lidu, a proto chci, abyste byli více duchovní, protože jen tak se vám podaří projít tolika zkouškami a vynořit se vítězní rukou mé Matky – ano, rukou mé Matky, ženy, oděné sluncem, plné milosti, dveřmi do nebe, a mou rukou.

Kolik jen soužení zakusí můj lid a kolik se ho rozšíří na celé lidstvo! Příroda vás bude zuřivě bičovat.

Tady jsem, děti, před vámi, přítomný v každé osobě: Nehledejte Mě venku. Potřebuji, ano, potřebuji, abyste se naučily hledat Mě uvnitř sebe.

Varoval jsem vás, že velká znamení se vyskytnou na nebeské klenbě, a už k nim dochází. S některými jste se již setkaly a na ostatní si budete muset počkat.

Moji milovaní, příroda neustále bičuje člověka, ale současně uvidíte podívanou, člověkem nikdy neviděnou, abyste si uvědomili, že Já jsem s vámi a že pro naši Trojici není nic nemožné.

Věnujte pozornost, mé děti, chování některých velkých vůdců země, protože vás povedou do zmatku, utrpení a ničení, a lidstvo přivedou do chaosu.

Držte se evangelia… Buďte pravdivé, lpěte na evangeliu, žijte v Duchu a Pravdě a dívejte se na Mne tady jako na žebráka lásky před každým z vás.

Miluji vás, žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět