603. Poselství Boha Otce ze dne 7. listopadu 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘIPOMÍNKA


Je to velmi neobvyklé, jelikož jsem měla na dnešek naplánováno něco zveřejnit, ale Pán ve mně vyvolal dojem, že je to až na zítra, a že chce, aby jeho lidé se místo toho věnovali připomínce následujících slov. Je minimálně zneklidňující to říct, ale tato řada slov, když jsem si je znovu přečetla, a v tomto pořadí, byla jeho instrukce pro mne.

Ať vám Pán žehná a udrží vás ve všem, co má přijít.


Poselství Ježíše ze dne 25. října 2016.

PŘICHÁZÍ POHROMA

Přichází pohroma, která je obrovská, tak rozsáhlá ve svém dopadu, že celý svět bude truchlit s Amerikou. Tato pohroma přinese finanční krizi, nepodobající se žádné jiné před ní. Otřes způsobí, že všichni si provedou přehled svého života. Mnoho ztracených se vrátí ke Mně, aby se o Mně více dověděli, a vy musíte být připraveni na tento čas. Musíte být připraveni odpovědět na jejich dotazy o Mně. Musíte jít v mých cestách, abyste před nimi tvořili příklad Mne samého.

Brzy začnu volat více mých stárnoucích svatých ke Mně domů. Nechci, aby tuto pohromu viděli. Jsou to ti, kteří Mi dlouho a dobře sloužili a jejich odměna v nebi je velká.

Rozsah tohoto neštěstí bude ohromující. Mnoho duší bude ztraceno v tom, co se chystá stát. Je to mé poslední soudní předvolání světu, aby se odvrátil od svých hříchů a obrátil se ke Mně a dal Mi své srdce.

Současně mnozí, kteří Mě znají, se odvrátí a budou Mi tuto tragedii vyčítat a odloží svou víru. Pak Satan vstoupí do jejich srdce a jejich konec bude daleko horší než jejich začátek.

Držte se pevně své víry, mé drahé děti, nenechejte nepřítele zmocnit se vaší duše. Zůstaňte neochvějné, neboť jsem vás neopustil, a konec všech věcí je blízko.

Ježíš

Žid 10, 23: Pevně se držme naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám ten slib dal, je věrný.

2Petr 2, 20-21:
20: Jestliže totiž lidé, kteří unikli z hniloby světa důkladným poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista, se zase do toho zaplétají a nechávají se tím přemoci, jsou na tom hůř na konci, než byli na začátku.
21: Bylo by pro ně lépe, kdyby nebyli vůbec poznali cestu spravedlnosti, než se s ní dobře obeznámit, a pak se obrátit zády k svatému příkazu, v němž byli vyučeni.

2Thes 2, 2-3:
2: Nenechte si tak snadno poplést hlavu, nebo dokonce se polekat nějakou prorockou řečí nebo listem prý od nás poslaným, že byste se domnívali, jakoby ten den Páně měl už nastat.
3: Nenechte se žádným způsobem od nikoho oklamat. Napřed totiž musí nastat odpadání a objevit se člověk veskrz hříšný, propadlý záhubě.

Mt 28, 19-20:
19:Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého,
20: a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.


Poselství Ježíše ze dne 16. června 2017.

UKÁŽU JIM, ŽE MĚ POTŘEBUJÍ

Když jsem se včera pozdě večer modlila, uviděla jsem zemětřesení o magnitudě 4,5, které udeřilo na Yellowstone a ještě něco, co jsem znala ze zákulisí, co mi řeklo, že některé věci se rozehřály mnohem víc, než byly před pěti, nebo šesti lety, kdy Pán začal ke mně hovořit. První věta byla pro mne. Zbytek těchto slov je pro všechny z vás.

Má dcero, to, co vidíš, je má připravující se ruka soudu nad tímto národem (Amerikou).

Nemůže to být zastaveno, protože tento národ je svéhlavý, pyšný lid, který necítí žádnou potřebu Mne. Brzy jim ukážu, že Mě potřebují a že jsem vskutku všehomoucí Bůh, protože jim odeberu všechno pohodlí.

Ti, kdo jsou moji, přitáhněte se blíž ke Mně a každý den jděte blízko Mě, abych vás mohl posílit, i když půjdete skrze údolí a zkouškami, které přicházejí.

Ježíš

Ž 91, 1-2
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.

Ex 23, 9: Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje."

Ž 23, 4-6
4: Když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.


Poselství Ježíše ze dne 21. listopadu 2017.

HOZENI DO MIXÉRU

Moji lidé, řekl jsem vám, že to je Věk chaosu, a když vládne chaos, nic není v pořádku. Nestane se nic, jak byste si mysleli, že se jako obvykle stane. Všechno se hýbe, stává se nejisté a chaotické.

Schyluje se ke změně a brzy se projeví. Tato změna způsobí, že všechno kolem vás se pohne. Protože všechno kolem vás se hýbe, můžete se cítit, jako byste byli hozeni do mixéru.

Musíte zůstat klidní, až k tomuto procesu dojde, protože není zde nic, co byste mohli ovládnout, nebo ovlivnit výsledek. Nechejte kusy padnout, jak chtějí, neboť Já jsem s vámi a jsem si vědom, co se vám děje.

Postarám se o vás, mé drahé děti, a nic vám žádným způsobem neublíží. Nebojte se, jen věřte.

Ježíš

Poznámka: Viděla jsem ve svém duchu, že tento proces pocítíme ve svých životech jako zemětřesení. Pán nevysvětlil, proč se to stane, nebo jaký bude konečný výsledek, jen že bychom měli zůstat klidní, až to přijde.

Lk 10, 19: Dal jsem vám moc šlapat na hady, štíry a všechnu nepřítelovu sílu, a vůbec nic vám nebude moci uškodit.

Mt 28, 20: A učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.

Ž 46, 2-3
2: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
3: Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.

Jan 14, 27: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám: ne ten, jaký dává svět, dávám já. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí.

Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

Mt 11, 28-30
28: Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.
29: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a ínaleznete odpočinutí pro svou duši.
30: Vždyť mé jho netlačí a moje břemeno netíží.

Jan 16, 33: Toto jsem vám mluvil, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě budete mít soužení. Ale buďte zmužilí. Já jsem zvítězil nad světem.


Poselství Ježíše ze dne 30. srpna 2018.

ŽÁDNÝ ZPŮSOB JAK POCHOPIT

V časech, které jsou u vás, smrt přijde mnoha způsoby.

Sebevraždy budou běžné, protože mnozí nebudou mít schopnost přijmout, že se jejich svět tolik změnil. Smrt, způsobená divokými zvířaty, bude obvyklá, protože jejich svět se také změnil a budou se toulat po nových místech, aby našla potravu. Smrt vyvolaná nemocemi bude každodenní událostí, protože léky, jak je nyní znáte, přestanou existovat, jejich výroba bude věcí minulosti. Smrt také přijde s epidemiemi.

Lidská mysl nebude mít způsob jak pochopit utrpení, kterým se stane život na zemi. Nepřítel vašich duší udělá vše, co bude moci, aby vás v tomto čase nechal padnout, aby vás nechal Mne zapřít, ale ti, kdo se s tím vypořádají, kdo přetrpí až do konce, budou zachráněni.

Mé děti, mnoho z těch, kdo zemřou ve vašem okolí, budou ti, které milujete. Musíte připravit svou mysl, jak nejlépe můžete, abyste to přežily, dokud vás nepřivedu k sobě domů.

Ježíš

Zj 6, 3-9
3: Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: „Pojď!“
4: A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: „Pojď!“ A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: „Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!“
7: A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: „Pojď!“
8: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.
9: Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali.

Zj 6, 12-17
12: A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl
13: a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody,
14: nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.
15: Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách,
16: a volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!“
17: Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?


Poselství Ježíše ze dne 17. března 2011.

INTENZIVNÍ OTŘESY PŘICHÁZEJÍ K VĚŘÍCÍM

Nedávno jsem se modlila kvůli silnému pocitu, který jsem zakoušela od Nového roku 2011, že brzy dojde k pustošivému zemětřesení v Americe. Místo aby Pán ke mně promluvil o tomto zemětřesení, které jsem cítila, ukázal mi vizi zemětřesení v životě věřících. Nechápala jsem význam této vize a modlila jsem se, aby mi odhalil, co to znamená.

Minulou noc, kdy jsem se zase modlila, ukázal mi víc. Viděla jsem násilné nepokoje, které brzy přijdou do života věřících. Otřesy budou jak náhlé tak i neočekávané.

Pán se pokouší vás někam dostat, a co nevydrží otřesy, jsou věci a lidé, kteří potřebují být [od vás] vzdáleni, kvůli jeho plánu pro váš život, abyste se pohnuli kupředu. Viděla jsem silné třesení, které způsobilo, že vše létalo v chaosu, a když věci dopadly, ne všechny z nich tam byly, ale některé byly v perfektní poloze a Pán se nad tím usmíval.

Toto třesení přijde k nejsilnějším věřícím, nikoli k vlažným křesťanům. Pán řekl, že se chystá otřást některými z vás brzy, a že má k tomu důvod a chce, abyste zůstali klidní, až se to stane a věřili Mu.

Pán říká: Opírejte se o Mne a naučte se mít můj pokoj ve svém duchu uprostřed chaosu, neboť brzy to budete potřebovat.

Nebojte se.


Poselství Ježíše ze dne 4. července 2018.

ZNEČIŠTĚNÉ MYSLI

Pokaždé, když se nějaký národ povýší velmi vysoko, jeho pád bude velmi mohutný. Amerika, národ, který Mě kdysi povýšil, který Mě uctíval, padl do hříchu. Amerika velice padla do hříchu, a do velmi těžkého hříchu.

Amerika se už nemůže pozvednout, protože nepřítel znečistil mysl těch uvnitř ní, kteří se Mě nebojí. Bude předána do rukou svých nepřátel, aby ji zničili.

Mám zbytek v Americe, který v tom čase ochráním na určitou dobu, aby mohl ukázat mou slávu ostatním a pomoci jim [nevěřícím] dřív, než přijdou ke Mně domů. A pak zkáza bude dokončena a konec všech věcí bude následovat krátce potom.

Připravte se, moji lidé, neboť čas povstat a mít úspěch je již téměř u vás a vy musíte být připraveni konat ve všem, k čemu jsem vás povolal.

Ježíš

Mt 7, 26-27
26: A každý, kdo slyší tato má slova, ale podle nich nejedná, může se srovnat s pošetilým člověkem, který si vystavil dům na písku.
27: Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – a zřítil se, a jeho pád byl hrozný.

Sd 2, 13-15
13: Opustili Hospodina a sloužili Baalovi a Aštoretě.
14: Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal jej do rukou plenitelů a ti jej plenili. Vydal je napospas okolním nepřátelům, že už vůbec před svými nepřáteli nemohli obstát.
15: Pokaždé, když vytrhli do boje, zle na ně dopadla Hospodinova ruka, jak jim to Hospodin prohlásil a přísahou stvrdil. Doléhalo na ně veliké soužení.

Zj 11, 13-14
13: V tu chvíli nastalo veliké zemětřesení, desetina města se zřítila a zahynulo při tom zemětřesení sedm tisíc lidí. Ostatní se zalekli a vzdali čest Bohu na nebi.
14: Druhé "běda" tedy přešlo – a hle, třetí "běda" tu bude co nejdříve.

Iz 60, 1-3
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.
3: K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.


Poselství Ježíše ze dne 19. července 2018.

JEN NĚKOLIK

Jen několik dalších zkoušek, a pak můžete přijít ke Mně domů. Jen pár.

Moji lidé budou zkoušeni ohněm v těchto posledních dnech, neboť toto je čas konce a největší bitva ze všech se blíží. Zatím máte mír, ale brzy bude mír světu vzat a vše, co je napsáno v mém svatém Slovu, se ukáže.

A pak budete se Mnou doma a velké budou odměny těch, kdo snesou vše, až do konce.

Ježíš

Zj 16, 15-19
15: "Hle, přicházím jako zloděj Blaze tomu, kdo bdí a hlídá si šaty, aby nemusel chodit nahý a nebylo vidět jeho hanbu."
16: Shromáždili je na místo, které se hebrejsky jmenuje Harmagedón.
17: Sedmý vylil svou misku na vzduch; tu z chrámu od trůnu vyšel silný hlas: "Je to vykonáno!"
18: A nastaly blesky a hromy zároveň s prudkým zemětřesením; od té doby, co lidé žijí na zemi, nikdy tak prudkého zemětřesení nebylo.
19: Veliké město se roztrhlo na tři části a města pohanů se zřítila.

Za 13, 9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: "Toto je můj lid." A oni řeknou? "Hospodin je můj Bůh."

Mt 10, 21-22
21: Vydá na smrt bratr bratra a otec syna, povstanou děti proti rodičům a způsobí jim smrt.
22: Budete od všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Zj 6, 4: A vyjel jiný kůň, rudý; tomu, který na něm seděl, byla dána moc, aby vzal zemi pokoj a aby se lidé navzájem pobíjeli. Byl mu dán také velký meč.zpět