606. Poselství Ježíše ze dne 12. září 2015.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


NIKDY SE NEDÁVEJTE DO ŘEČI SE SATANEM


Moje drahé děti!

Nadešla hodina, kdy mou církev ukřižují na kříži. Na světě ještě nikdy nebylo tak velké pronásledování, jaké se nyní připravuje. Plán už je hotov, jeho vykonavatelé čekají v pohotovosti na rozkaz, kdy zabijí moje děti. Oni si myslí, že tím slouží Bohu. V jejich mysli panuje velká temnota. Stojí ve strašném pokušení Satana.

Moje děti, nebojte se těch, kdo zabijí tělo, ale nic jiného nedokážou udělat. Bojte se jedině hříchu, který by vás ode Mne oddělil, a nikdy se nedávejte do řeči se Satanem!

Vytrvejte u Mne až do smrti. Zanedlouho proseji národy, abych viděl, kdo je věrný a pravdivý a kdo je pokrytec. Moji věrní, kteří vydrží vedle Mne až do smrti, získají korunu věčného života, ale pokrytci, kteří zůstanou ve své tvrdohlavosti, nikdy nebudou moci uvidět mou tvář.

Moje děti, vyvarujte se každého hříchu, odmítněte pokušení v jeho zárodku! Stále se modlete, často se modlete modlitbu k svatému archandělu Michaeli. Ať je modlitba vaší ochranou ve vaší práci i odpočinku. Když Mě s vírou prosíte, stojím vedle vás, moje oslepující světlo zahalí vaši duši a Satan od vás uteče.

Zahalím vás svou drahou svatou Krví prolitou za vás, aby vás můj Nebeský Otec viděl jen skrze mou svatou Krev. Tehdy se zmírní jeho oprávněný hněv, naplní se nekonečnou Láskou ke Mně a s ohledem na Mne vám prokáže velké milosrdenství. Má Krev je vaší spásou. Proto jsem ji za vás prolil, abych vás zachránil od věčné smrti.

Moje děti, už přišla hodina, kdy i vy se musíte rozdělit o můj osud. Sluha není víc než jeho pán, a když Mě pronásledovali, tak i vás budou pronásledovat. Když Mě ukřižovali na kříži, i vás kvůli Mně zabijí.

Radujte se a jásejte, až se to všechno stane, neboť v nebi budete mít velkou odměnu. Můj Nebeský Otec vás pozdraví a obejme vás s tak velkou láskou, jakoby přijal Mě, protože vy chováte největší lásku ke Mně. Nikdo nemá větší lásku, než kdo dá svůj život za Boha, nebo za své přátele.

Moji maličcí, žijte připravení na smrt. Říkám vám, že se to všechno stane. Události přijdou náhle a přípravy už můžete vidět. Můj protivník je velmi podlý, obojaký a lživý. Využije vaši dobromyslnost a pod rouškou obojakosti k vám pošle lidi bez zákona, kteří jsou spolupachatelé Satana a kteří zákony pošlapávají.

Moji maličcí, dávejte si pozor! Držte si daleko od sebe všechny takové lidi.

Přijměte moje posilující požehnání s překypující láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Modlitba umírajících


Můj Pane, stojím tu v bráně smrti a věčného života. Toužím se vrhnout do tvé náruče, ale mé tělo ještě nepropustilo mou duši. Můj Pane, prosím Tě, přetni vlákno mého života. Vysvoboď z mého nicotného těla z prachu mou duši, která touží jít k Tobě, neboť chci být navždy tvůj! Ježíši, Ty jsi Pán života a smrti, Ty, druhá božská osoba, jsi kvůli mně ochutnal smrt, spolu s její hrůzou, strachem, mukami a hořkostí. Prosím Tě, posilni mě, uzamkni mě pevně do tvého milosrdného, Láskou planoucího srdce, abych se uměl odtrhnout od tohoto světa, od mých blízko stojících milovaných osob a od každého předmětu, i od svého vlastního těla a ať nikdy nedám nikoho před Tebe.

Posilni mě, prosím Tě, abych spolu s Tebou dokázal vyslovit: Otče můj, ne jak já chci, ale jak ty chceš. Dej mi svou nekonečnou Lásku, abych z lásky k Tobě přijal smrt jako sourozence, který mě vysvobodí z vězení mého těla, aby má duše odletěla k Tobě a byla navěky sjednocená s Tebou. Můj drahý, vroucně zbožňovaný dobrý Ježíši, děkuji, že tuto milost dáš všem, kteří po tom touží, nebo Tebe prosí. S důvěrou věřím, že tvá slova, která jsi v evangeliu nám oznámil, jsou pravdivá:

V domě mého Otce je mnoho příbytků; odejdu připravit vám místo a zase se vrátím a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem Já, a viděli jste moji slávu.

Pane můj, prosím Tě, dej mi tuto milost, abych já, už tady na zemi, v tomto údolí slz, uviděl ve své duši tvou slávu, abych spolu s tvými apoštoly byl na hoře Tábor s Tebou, se vzkříšeným, věčným, živým Bohem. Prosím Tě, odtrhni mě od všeho, co mě táhne zpátky, a přitáhni mě k sobě, abych vždy myslel jen na Tebe, toužil jen po Tobě a byl jedině tvůj. Takto mě připrav na smrt, na oddělení od mého těla a od lidí a na konečné, věčné sjednocení s Tebou. Amen.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.zpět