609. Poselství Boha Otce ze dne 14. listopadu 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZMĚNA ZVYKŮ


Brzy nebudete schopni dělat věci, na které jste byli zvyklí. Všechny vaše zvyky se začnou měnit, protože se budete muset řídit novými omezeními a omezeními ve vašem pohybu.

Brzy přijde čas, kdy budete potřebovat vyhledat Mne před jakýmkoli přesunem. Připravte se být naprosto závislí na Mně. Připravte se být zcela závislí na Mně, že vám opatřím vaši nutnou potravu, vodu a všechny nezbytnosti, protože ten čas přichází.

Bůh Otec


Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“

2Kor 12, 9-10
9: ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.
10: Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.

Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

Zj 3, 18: Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
zpět