611. Poselství Ježíše ze dne 3. srpna 2012.

Nástroj: Glynda Linkous(USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VSTUPUJETE DO NOVÉHO ČASU ZKOUŠEK


Meditovala jsem se o nové vlně útoků nepřítele na vztahy mezi lidmi v Kristově těle na zemi, když Pán začal ke mně mluvit těmito slovy:

Ano, mé děti, nepřítel přichází s velkou silou, aby napadal vaše domovy, vaše vztahy, vaši práci, všechno, co je vám drahé. Musíte být více bdělé v tom, co je vám svaté, v každém ubíhajícím dni – ve vašem vztahu ke Mně, k těm, které milujete, k vašemu bezpečí, neboť on plánuje mnohem více útoků proti vám, proti všem mým lidem.

Dny, které prožíváte na zemi, jsou vskutku temné, ale stanou se ještě mnohem temnější před koncem času. Všichni budete čelit situacím, o kterých jste ani nesnili, že byste jim mohli čelit. Situace tak beznadějné a zlé, že vaše mysl bude bojovat, aby je pochopila. Já vás ochráním, budete-li kráčet těsně u Mne, neboť Já vždy ochráním své vlastní. Ti, kteří Mě znají, neutrpí velké ztráty v těchto časech.

Vstupujete do nového času zkoušek, mé děti. Na tom, v čem budete zkoušeni, záleží víc, než kdy dříve, protože nepřítel hledá způsob, jak vás zničit, a zkoušky, kterým nyní čelíte rozhodnou, k čemu získá přístup ve vašich životech. To bude vaší odpovědí na mé zkoušky, které to u vás rozhodnou.

Dáte mu přístup k vašemu tělu? K vaší mysli? K vašemu manželství? Dáte mu přístup ke všemu, k čemu jsem vás povolal, aby to zničil? K [duchovním] úřadům, ke kterým jsem vás povolal? Jakákoli oblast vašeho života, v níž nejdete po mých cestách, je mu otevřená.

Dal jsem vám hodně času k pokání. Snažně jsem vás prosil, abyste šly po mém boku, abyste odložily své hříchy a kráčely svaté přede Mnou. Mnoho z vás odmítlo slyšet a poslechnout.

V tomto čase bude nepříteli dovoleno vás prosévat kvůli vaší neposlušnosti mých příkazů. Samy jste si vybraly tuto tvrdou cestu, nebylo to mým přáním. Mé děti, které kráčí svaté přede Mnou, mají teď mnohem lehčí cestu.

Čím více se budete snažit jít po mých cestách, tím víc vám budu moci žehnat. Nepožehnám neposlušnost ke Mně, nebo k mým příkazům.

Přišel čas, abyste se rozhodly. Každá volba se vám počítá – buď pro, nebo proti vám – buď se přiblížíte ke Mně, skále vaší spásy, nebo se vzdálíte do temnoty na věky. Jaká bude vaše volba, mé děti?

Vyměníte věčnost se Mnou za prchavá potěšení svého těla?

Ježíš


1 Petr 5, 8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá.

Ž 91, 4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

Ef 4, 25-29
25: Proto nechte lhaní a se svým bližním mluvte každý jen pravdu. Patříme přece všichni k sobě jako údy.
26: Ani když se rozhněváte, nenechte se strhnout ke hříchu. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem.
27: Nedopusťte, aby se do toho vetřel ďábel.
28: Když někdo kradl, teď už krást nesmí. Ať raději pracuje vlastníma rukama, aby mohl konat dobro a pomáhat těm, kdo trpí nouzi.
29 : Ať vám z úst nevychází žádná ošklivá řeč, ale mluvte jen taková slova, která mohou přispět k duchovnímu prospěchu tam, kde je toho třeba.

1 Petr 1, 16: Stojí přece v Písmu: Buďte svatí, neboť Já jsem svatý.

Jak 1, 22: Toto slovo však musíte uvádět ve skutek, a ne abyste je pouze poslouchali.

Lk 22, 31-32
31: Šimone, Šimone, satan si vás vyžádal, aby vás směl protříbit, jako pšenici;
32: Ale já jsem za tebe prosil, aby, aby tvoje víra nepřestala. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj tvé bratry.

Dt 30,19: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina.

Joz 24,15: A jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.

Dt32,15: Ješurún ztučněl a zbujněl, ztučněl jsi, obrostl tukem a ztloustnul. Bohem, který ho učinil, opovrhl, potupil skálu své spásy.
zpět