621. Poselství Boha Otce ze dne 29. prosince 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEPŘÍTEL PŘIPRAVUJE ÚTOK NEVÍDANÝCH PROPORCÍ


Zrovna jsem ulehla ke spánku, když Pán mi dal tato slova:

Co dělá noc krásnou, má dcero?

Světla, která jsou v ní.

Proč je to krásné?

Kontrastem Pane. Temné pozadí nechá světlo zářit mnohem jasněji.

Tedy pozornost je připoutána tímto světlem. Není možné se dívat na temnotu a nevidět krásu světla, která ji proniká, že?

Ano, Pane.

Ty budeš tímto světlem. Všechny mé děti budou tímto světlem. V přicházejících dnech mé světlo spočine na vás, mé děti. Spočine na vás a bude zářit skrze ty z vás, které se připravily konat mou vůli.

Teď přichází čas, na který jste se připravovaly. Nepřítel připravuje spustit útok obrovských rozměrů na můj lid a části jeho plánu vás budou šokovat. Ti, kteří se nepřipravili, kteří netrávili čas v mém Slovu, kteří nekráčeli po mých cestách, budou překvapeni a zaskočeni, až tento útok začne. Nebudou vědět, jak přežít v časech, které nastanou. Zanechal jsem jim zbraně, ale nenaučili se je používat.

Není mým přáním, abyste se dali zaskočit, přesto mnozí z vás berou má slova na lehkou váhu. Nepřítel vás oklamal, když vám namluvil, že čas je bez konce – ale to je lež. Neřekl jsem snad v mém slovu: bděte a modlete se? Přesto jich tolik upadlo do hlubokého, pohodlného spánku. Církve je ukolébaly do spánku a nevěděly, že nepřítel je za dveřmi a čeká.

Bůh Otec


Iz 60, 1-2
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.

Mt 5, 14: Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře.

Mt 5, 16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.

2Kor 10, 4: Naše zbraně, kterými bojujeme, nejsou přece jen chabě lidské, nýbrž podivuhodně mocné na zbourání bašt: boříme rozumování.

Mk 13, 33: Mějte se na pozoru, bděte, protože nevíte, kdy ten čas přijde.

Ef 5, 14: Proto se říká: "Probuď se spáči, vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí."

1Thes 5, 6: Nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní, ale naopak: zůstaňme bdělí a střízliví.
zpět