622. Poselství Ježíš ze dne 27. prosince 2012.

Nástroj: Anna Marie (USA).


ACH, ZTRACENÁ SPOLEČNOSTI, TVÁ PÝCHA, NENÁVIST A AROGANCE TĚ ODSOUDILA


Anna Marie: Můj Pane, můj drahý nebeský Pane, slyším, že mě voláte. Můj Pane, mohu se zeptat, zda jste Otec, Syn, nebo Duch Svatý?

Ježíš: Moje milovaná, jsem to Já, tvůj božský Spasitel, Ježíš milosrdenství.

Anna Marie: Ano, můj Pane Ježíši, šťastné narozeniny. Můj Spasiteli, mohu se, prosím, zeptat, skloníte se a budete zbožňovat vašeho svatého milosrdného Otce, který je Alfou a Omegou, Stvořitel všeho života, všeho viditelného a neviditelného?

Ježíš: Ano, moje maličká, Já, tvůj božský Spasitel, Ježíš všeho milosrdenství, se nyní a navždy pokloním a budu zbožňovat mého svatého Věčného, Milosrdného Otce, který je Velký JÁ JSEM, Stvořitel všeho života, viditelného a neviditelného.

Anna Marie: Ano, můj svatý Pane, prosím mluvte, vaše hříšná služebnice poslouchá.

Ježíš: Moje drahá, přišel jsem s tebou mluvit o tom, v jakém stavu věcí se tvůj národ nachází.

Anna Marie: Ano, můj Pane.

Ježíš: Pro tak mnohé z vás hodnota života byla kategorizována jako necitlivé rozhodnutí o břemeni. Množství uskutečněných potratů, ničení oplodněných vajíček, hříšná touha po sexuální rozkoši - místo jejího pravého účelu zamýšleného jenom mezi mužem a ženou a posvěcené v Boží přítomnosti v kostele, to vše zpustošilo váš národ.

Váš národ nečinně přihlížel, jak vše uskutečňují zlovolní zákonodárci, politici, kteří dali přednost uznání plné pýchy navzdory svým slibům, jež složili před Bohem a lidmi ve své ceremonii oficiální přísahy.

Ti, o nichž mluvím, budou vrženi do jámy pekla, jakmile opustí zemi a budou čelit spravedlnosti mého Otce. Váš národ už nebude více považován za Mnou požehnaný. Hřešili jste víc, než za dnů Sodomy a Gomory.

Kam se nyní obrátíte? Ke komu budete nyní volat o milosrdenství? Váš národ dostane strašnou ránu. Nezastavím ji. Budete trpět rukama jiných. Nezasáhnu. Hleďte, nepřítel je u vašeho pobřeží.

Vám, moje oddané a milované děti, které se snaží dělat vše, aby Mě ctily a milovaly – vy, kteří Mi sloužíte, vašemu Pánu, Bohu a Spasiteli, ochráním vás jednotlivě. Připravte se. Připravte vaše domovy.

Připravte vaše srdce na pláč a zármutek, ale vězte, že vás povedu a budu ochraňovat během dnů a měsíců, které jsou před vámi. JÁ JSEM Pán, váš Bůh. JÁ JSEM Spasitel všeho lidstva. Obraťte se nyní ke Mně. Obraťte se ke Mně a kajte se. Kajte se za vaše hříchy, kajte se za váš nedostatek neposlušnosti, kajte se za všechny promarněné příležitosti, které jste nevyužili pro službu Mně a lidstvu.

Má Matka, Nejsvětější Maria, pláče nad vaším národem. Pláče nad všemi, kteří odmítají Mě, jejího božského Pána. Pláče, protože ti, kteří Mě odmítají, odmítají věčný život se Mnou v nebi. Ach, ztracená společnosti, tvá pýcha, nenávist a arogance tě odsoudila.

Ježíš: Má drahá dcero.

Anna Maria: Ano, můj svatý Pane.

Ježíš: Prosím, zajisti, aby toto poselství bylo zveřejněno rychle.

Anna Marie: Ano, můj Pane. Můj Spasiteli, můj svatý, drahý Spasiteli, mohu se zeptat, prosím?

Ježíš: Ano, drahá.

Anna Marie: Pro nás, kteří se denně modlí, není nic, co by mohlo zmírnit tuto hroznou událost, která má přijít?

Ježíš: Má dcero, i kdyby se celý svět začal modlit, nemůže tomu být zabráněno. Avšak modlitbami to může být zmírněno.

Anna Marie: Ano, Pane. Pak se budeme modlit a modlit. Budeme úpěnlivě prosit Otcovo milosrdenství, aby zmírnil tuto událost. Prosím, můj Pane, snažně Tě nyní prosím, můj Ježíši milosrdenství, měj soucit s mým národem. Měj soucit, ó, Pane, prosím.

Ježíš: Maličká, neplač. Vlož svou důvěru do Neposkvrněného Srdce mé Matky. Ochrání své děti.

Anna Marie: Ano, můj Pane. Děkuji ti za tuto útěchu.

Ježíš: Nyní, drahá, čiň tak, jak jsem ti přikázal.

Anna Marie: Ano, můj Pane. Děkuji Ti, božský Ježíši. Všichni Tě milujeme, drahý, sladký a svatý Spasiteli. Všichni apoštolové Zeleného škapulíře, služebníci Královny Zeleného škapulíře, Neposkvrněného Srdce Marie, Tě milujeme.

Ježíš: Já vím. Také miluji každého z vás. Buďte v pokoji.

Ježíš
Převzato: http://www.greenscapular.org
zpět