623. Poselství Ježíše ze dne 23. září 2018.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


VĚRNÍ A DOBŘÍ BUDOU DĚDICI KRÁLOVSTVÍ


Úvodem soukromé poselství:

Následující odkazuji X:

Moje drahá, velmi milovaná dceruško! Už je blízko čas, kdy Mě uvidíš v mé plné slávě ze světla do světla. Čekej na tento velký den s obrovskou radostí! V každé minutě svého života čekej na toto velké setkání. Připravil jsem ti ve svém království nevyslovitelnou radost. Jdi až na konec cesty, na kterou jsem tě postavil. Uskutečňuj i nadále svou každodenní povinnost. Pomáhej všem, které před tebe postavím. Vlož do srdcí semena mého království. Získávej Mi učedníky jako pokřtěný člen mé církve, která takto patříš k mému svatému královskému kněžství. Přijmi jako velké vyznamenání, že Mi můžeš sloužit, že jsem tě zavolal do mé vinice. Budeš mít velkou odměnu v nebi.

Neboj se těch, kdo zabíjejí tělo! Tehdy mnozí uvidí moji slavnou tvář.

Má dceruško, přichystej se, teď přijdu pro tebe. Teď tě vezmu nahoru do mé slávy. K tomu ti žehnám s překypující a nekonečnou Láskou mého srdce, s mým posilňujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš: Z mé církve udělali lotrovský pelech. Rozšiřují kacířství a falešné nauky, místo mého pravdivého Slova. Proto ji očistím. Mnozí zemřou. Věrní a dobří budou dědici království, ale hříšní budou vrženi ven do tmy. Pro to všechno přišel teď čas.


Posilnění z Písma svatého:

Gal 3, 18: Kdyby totiž dědický nárok pocházel ze Zákona, nezakládal by se už na slibu; ale Abrahámovi ho dal Bůh zdarma právě slibem.

Mt 21, 13: A řekl jim: "Je psáno: Můj dům bude nazýván dům modlitby, ale vy z něho děláte lupičské doupě."

Iz 56, 7: Přivedu je na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí, jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení.

Jr 7, 11: Což se stal ve vašich očích tento dům, který je nazýván mým jménem, úkrytem lupičů? Hle, také já vidím, je výrok Hospodinův.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět