624. Poselství Ježíše ze dne 20. srpna 2012.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘIPRAVTE SE NYNÍ SKLÍZET TO, CO JSTE ZASELI


Mé ovce znají můj hlas a jdou za Mnou. Když jdete za jiným hlasem, čí ovce jste? A přesto mé ovce často podléhají našeptávání nepřítele jejich duší. Moje děti, mé Slovo jasně oznamuje pošetilost tohoto způsobu, jakým žijete své životy. Moudrost k vám křičí, abyste si zvolily vyšší cestu, přesto ji ignorujete ve prospěch služby svému tělu.

Máte-li přežít to, co přichází, musíte jít po úzké stezce. Musíte na sebe vzít svůj kříž, popřít vaše tělesné žádosti a následovat Mě na svých cestách. Musíte se přidat na mou stranu a ne na stranu Zlého, který hledá vaši záhubu.

Cožpak nevidíte, že on má v úmyslu vám jenom škodit? Necítíte, jak jeho řetězy těžknou s každým opakováním hříchu? Proč Mě nevoláte, abych vás osvobodil? Proč se nepostíte, abyste uvolnili pouta zkaženosti ve vašem životě? Proč nehledáte každý den v mém Slovu klíče ke své svobodě? Proč neustále ignorujete následky vašeho hříchu?

Můj lide, čas mého trestu je již nad vámi. Budete čelit následkům, pokud nezměníte vaši cestu a nebudete kráčet v mých stopách. Pohnul jsem vaše srdce, aby opustila vaše hříšná potěšení, ale mnozí z vás Mě neposlouchají. Pro některé z vás budou následky velmi vážné.

Připravte se nyní, že budete sklízet to, co jste zaseli.

Ježíš


Jan 10, 27: Moje ovce uposlechnou mého hlasu; já je znám a ony jdou za mnou.

Přísloví 1, 20: Moudrost pronikavě volá na ulici, na náměstích vydává svůj hlas.

Přísloví 2, 2: Abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti;

Mt 7, 14: Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a jak málo je těch, kdo ji najdou.

Mt 16, 24: Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě."

Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

Jan 8, 34: Ježíš jim odpověděl: "Ano, skutečně říkám vám: Každý kdo páchá hřích, je otrokem hříchu."

Iz 58. 6: Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít?

Žid 12, 6: Pán totiž trestá toho, koho má rád, a šlehá každého, koho uznává za svého syna.

Gal 6, 7: Nemylte se, s Bohem nejsou žerty! Co kdo zasel, to také sklidí.
zpět