631. Poselství Ježíše ze dne 20. listopadu 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


VŠICHNI JSTE MÉ DĚTI, PROTOŽE JÁ JSEM VÁS VŠECHNY VYKOUPIL


Moji milovaní lidé,

miluji vás všechny bez vyloučení, všichni jste mé děti, protože Já jsem vás všechny vykoupil.

Stále vidím:

Jak mnoho lidských bytostí se prohlašuje za spasené, vyhlašují, že mají pravdu, mou Pravdu!

Kolik si jich přivlastňuje mé Slovo, aby zmátli můj lid!…

Můj lid jsou všechna lidská stvoření.
Ale, kdo jsou moji synové a mé dcery?
Ti, kteří naplňují, žijí a jednají ve vůli naší Nejsvětější Trojice.

Kolik jen jich říká, že dosáhli daru žít v naší vůli, když jim stále tolik chybí!…
Kolik jich prohlašuje, že dosáhlo spásy a stále jim tolik chybí!…
Kolik jich tvrdí, že má místo na věčné hostině, a přesto jim tolik chybí?…

Moji milovaní lidí, přeji si, aby všichni vstoupili do znalosti Pravdy, té Pravdy, kterou najdete, budete-li mít v úctě Boží Zákon. Zákon existuje, jeho podstata byla dána lidskému rodu: Milovat Boha nade všechno a svého bližního jako sebe samého [Mk 12, 29-31].

Opravdu milujete svého bližního, nebo žijete ve skořápce, kam nepronikne láska a ještě méně odpuštění? Jste opravdu poslové pokoje?

Kolik jen mých dětí mluví o pokoji, ale jejich srdce jsou naplněna jejich vlastní pýchou, vlastními myšlenkami, vlastními touhami a jejich pokoj není řízen naší vůlí!

Moji milovaní:

Kolik nejednoty panuje v mém lidu!
Kolik je různých výkladů mých Přikázání!
Kolik prostopášnosti prodlévá v mém lidu v tomto okamžiku!…

Vidím tolik lidí, kteří vytvořili boha tak, aby jim vyhovoval, Zákon přetvořili ke svému pohodlí dokonce i ti, kteří Mě reprezentují a kteří by měli být mou Láskou, aby vedli mou církev. Jak jen mé srdce kvůli tomu trpí, ale jak Mě to uráží a kolik hříchu nakládají na svá ramena!

Proto přicházím, abych volal všechny lidi k obrácení, k pravé víře, přicházím, abych volal vás všechny, a nevylučuji nikoho, protože moje milosrdenství je nekonečné a v něm všichni, kdo litují svých hříchů s pevným úmyslem nápravy, jsou vítáni v mém srdci. Proto někteří nechápou mou Lásku, některé neprostoupí i sebemenší myšlenka na to, co mé milosrdenství vlastně je a jak daleko může dosáhnout, aby pracovalo a jednalo ve prospěch duší.

Mysl lidí nabyla tak lineární struktury, že si nedokážou představit, že rozpínám své milosrdenství na všechna lidská stvoření, nejsou si vědomi, že si přeji spásu všech [1Tim 2, 4]. Ti, kdo jsou uchváceni arogancí, cítí se Mně nadřazení, nezkoumají sebe a možná stále hřeší, páchají svatokrádežné činy a ustavičná rouhání, a přesto tvrdí, že vlastní věčný život. Nevidím, nepozoruji jen velké tohoto světa, ale ty, kdo se cítí malí, ty, kdo žijí ve stálém jednání ve prospěch ostatních, kdo stále bojují, aby byli věrní mému Slovu, ty, aniž by hleděli na sebe, jsou ochotní pracovat pro mé království.

Moji lidé musí bojovat, aby byli spaseni, aby dosáhli spásy a svatosti, ale nemohou být nazýváni držiteli věčného života.

Moji milovaní lidé, lidstvo ohrožuje velké množství nemocí a Já se o tom zmiňuji a upozorňuji vás, abyste se chránili. Viry se rojí ve vzduchu a vy se musíte chránit. Proto má Matka vám dala a ještě vám bude dávat nezbytné přírodní léky, abyste je uvedli do praxe, protože některé viry byly pozměněny v laboratořích tak, že nereagují na lidské léky. Bude to tehdy, kdy nevěřící, kteří budou muset použít, co najdou v přírodě a o čem se vám má Matka zmínila, s překvapením uvidí, jak se jejich zdraví obnoví, pokud to bude naše vůle.

Vidím jiné mé děti, jak se příliš starají o hmotné víc, než je nutné, i když vás ohrožují epidemie, které mohou vyhladit celé národy.

Mé děti, tento čas je drsný, těžký čas očisty, ale očistu byste neměly vždy brát jako bolest. Já dovoluji očistu svou Láskou a svým milosrdenstvím.

Nezapomínejte, že se musíte vyhýbat shlukům lidí – snadno přenášejí nemoci. Nezapomínejte, že partikulární zájmy chtějí vyhladit velkou část mých dětí. A kvůli čemu? Ve skutečnosti chtějí vyhladit ty, kteří věří ve Mne a důvěřují Mi, aby zbožňovatelé Satana se stali větší počtem a rozvířili vody lidstva tak, aby se snížil počet mých věrných.

Moji milovaní lidé:

Já vás netrestám – trestáte se sami pro svou neposlušnost k mému Slovu, pro neposlušnost k mým Přikázáním, kvůli nedostatku lásky, který existuje ve velkém počtu duší.

Je to nedostatek lásky, který vyvolává pýchu a nedostatek pokory. Nedostatek lásky je příčinou závisti, která hryže mé děti a rozděluje je, když je potřebuji mít pevné a jednotné, aby všechny duše byly spaseny a sdílely věčnou hostinu. Ale mějte na paměti, že jste to v zásadě vy, kteří Mě potřebujete.

Vyzývám vás, abyste měli Německo ve svých modlitbách. Když má člověk moc, zapomíná na základní principy bratrství a stává se krutý a nemilosrdný.

Moji milovaní lidé, volám vás, abyste se modlili za Japonsko, modlete se ve vhodném i nevhodném čase.

Pokračujte v modlitbách za Spojené státy a prosím vás, abyste neopustili Argentinu ve svých modlitbách. Utrpení se blíží. A nepřestávejte se modlit za malé země. Myslete na Chile.

Moji milovaní, vybízím vás k modlitbě a vy chcete, aby to, kvůli čemu jsem vás vyzval k modlitbě, se vyplnilo už proto, že jsem vás k tomu vyzval Já. Ale nemůžete požadovat vyplnění během lidského času, ale s uskutečňováním událostí, o nichž jsem se vám zmínil, si připomeňte, že mé Slovo se naplňuje.

Nejste sami, máte mou Matku, která vás stále drží za ruku, máte tuto mateřskou pomoc od ní, která je Plná milosti, Blahoslavená, Nejčistší a bez poskvrny. Je mou Matkou a Matkou všeho lidstva. Nicméně lidstvo je takové, že v mé církvi, v mém mystickém Těle, si na ni nevzpomenou, dívají se na ni z dálky. A protože láska mé Matky je ignorována, nemluví se o ní a moji lidé nejsou vyzýváni, aby mou Matku milovali. To se stává častěji, než si dokážete představit.

Co pro vás znamená svatost?…
Co pro vás znamená milovat Mě nade všechno?…
Co pro vás znamená milovat svého bližního?…
Co pro vás znamená ctít mé jméno?…
Co pro vás znamená znát Mne?…
Co znamená pro můj lid přijímat Mě v mém Těle a v mé Krvi?…

Kdo je můj lid?
Jsou to ti, kteří plní vůli mého Otce.

S láskou volám mladé lidi. Vidím, že tak málo si jich na Mne vzpomene a místo toho se ulice hemží lidskými bytostmi, které, většinou vedené dospělými, horlivě a zběsile křičí ve prospěch potratů, ve prospěch praktik, které urážejí obraz a podobu, kterou člověk vlastní: obraz a podobu naší Trojice.

A tak má církev by měla pochopit, že člověk je chrám a svatostánek našeho Ducha Svatého, ale ne, nebyli jste vedeni k pochopení, abyste prožili tuto velkou pravdu, a proto vidím, jak následujete učení Mně cizí, ideologie, cizí mé vůli.

Moji milovaní, vraťte se brzy, protože vše měříte lidským časem a ti, kdo říkají, že všechno je daleko, budou překvapeni!

Přijďte ke Mně! Přivítám vás s nekonečnou láskou a s nekonečným milosrdenstvím, abyste byli jeden lid, můj lid, který Mě miluje, který Mě zbožňuje, který Mě uctívá, který Mne stále žehná a děkuje Mi.

Požehnání naší Trojice je vyléváno na vás.

Váš Ježíšzpět