638. Poselství Boha Otce ze dne 11. prosince 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VÁŽNÉ A NEBEZPEČNÉ ČASY


Mé děti, čas, do něhož vcházíte, je velmi vážný a mimořádně nebezpečný. Nebezpečí bude všude a budete mít málo těch, jimž můžete věřit. Všechny vaše světské příjemnosti brzy zmizí a vy budete toužit, abyste je měly zpět. Mnozí ztratí rozum v tom, co přichází – někteří z žalu a jiní proto, že nemohou přijmout, co se děje. Mnozí si vezmou život. Mnozí vezmou životy ostatních. Mnozí, kdo jsou nyní světští, nebudou prostě schopni fungovat ve vašem tak změněném světě.

Přeji si, abyste šli v lásce a svědčili o Mně těm, kolem vás. Některým kolem vás zbývá málo času a nevybrali si Mne a mé cesty. Někteří nikdy neslyšeli o evangeliu a zvolili by si Mě, kdyby jim to někdo vysvětlil. Mé církve přestaly kázat mé pravé Slovo a mé ovce nejsou řádně krmeny. Velmi málo pastýřů lpí na mém Slovu, dokonce i ve svých životech. Ti, kdo nebudou brzy čelit mému soudu.

Není nic, co můžete udělat, abyste zastavili, co přichází a málo můžete učinit, abyste se připravili. Jen se přitáhněte blíž ke Mně. Já jsem vaše útěcha, Já jsem vaše zaopatření. Povedu vás pak a poskytnu vám útočiště.

Mimo Mne není vůbec žádná naděje.

Bůh Otec

2Tim 3, 1-3
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,

Zj 6, 15-17
15: Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách,
16: a volali k horám a skalám: Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!
17: Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?

Mk 16, 15: A řekl jim: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

Př 3, 5-7
5: Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost
6: porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců i jejich hádankám.
7: Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.
zpět