640. Poselství Boha Otce ze dne 13. prosince 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEPOSLUŠNOST


Řekl jsem vám v mém svatém Slovu, abyste se modlili za čelné představitele. Některé z mých dětí poslechly, ale mnozí z vás ne. Brzy přijde událost, která odstraní jednoho, kterého jsem umístil v pozici moci, abych vám žehnal. Tato událost bude velmi hrozná, a není to má vůle, ale mou vůlí je nekonat, když se můj lid odmítá modlit.

Poznámka: Pán neřekl, koho se to týká, ale uchovala jsem si [v paměti] tvář prezidenta Trumpa. Byly tam také jiné, menší tváře kolem něho, ale žádnou z nich jsem nepoznala.

Když se tato událost přihodí, budu volat k zodpovědnosti vás, kterým jsem nařídil modlit se, pokud jste neuposlechli.

Mé děti, když Mě odmítáte poslouchat, pak je toho málo, co mohu udělat, abych vám požehnal. Neutíkejte ven si hrát a sledovat vlastní zájmy a nedbat na to, o co jsem vás žádal, abyste učinili, a pak očekávat vyslyšení všeho, co ode Mne požadujete.

Chci poslušné děti. Žehnám poslušnosti. Nepožehnám těm, které jsou neposlušné.

Bůh Otec


1Tim 2, 1-5
1: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,
2: za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.
3: To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,
4: aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
5: Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,

Řím 12, 2:
2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Řím 2, 6-8
6: On odplatí každému podle jeho skutků.
7: Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný.
8: Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest.
zpět