642. Poselství Boha Otce ze dne 14. prosince 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NÁSILÍ


Mé děti, musíte připravit své srdce na změnu, která je právě před vámi. Velmi brzy přijde na Zem vzrůst násilí a jeho důsledky vás budou šokovat. Mnozí budou mít strach, až chaos vstoupí do mysli mnoha bezbožných, kteří mají jiný názor na politickou situaci.

Tito bezbožní budou podněcovat k vraždě a následky budou velmi zlé. Budou se snažit vyhlazovat.

Modlete se o mou ochranu.

Bůh Otec


Gn 6, 11-13
11: Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí.
12: Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.
13: I řekl Bůh Noemu: Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí.

2S 22, 2-4
2: Pravil: "Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, můj vysvoboditeli,
3: Bože můj, má skálo, utíkám k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ!
4: Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli.
zpět