643. Poselství Boha Otce ze dne 17. prosince 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA),https://wingsofprophecy.blogspot.com/


HRŮZA V AMERICE


Duch vraždy byl uvolněn nad Amerikou, protože se ukázalo, že nejsou žádné rozpaky ve vraždění nevinných duší. Tak budou ve tvých ulicích padat nevinné duše, Ameriko. Svými zlotřilými cestami jsi na sebe přitáhla Boží trest.

Protože jsi ignorovala má varování, aby ses kála a odvrátila se od své zkaženosti, nebudu si všímat tvého křiku, až na tebe přijde děs.

Protože tvé zákony dovolily, aby moji nevinní byli zavražděni a zůstali nenarození, tak Já dovolím, abys byla zabita a už se nikdy nepozvedla.

Bůh Otec


Gn 9, 6: Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť Bůh člověka učinil, aby byl obrazem Božím.

Ex 30, 13: Nezabiješ.

Gn 6, 11-13
11: Země však byla před Bohem Zkažená a plná násilí.
12: Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.
13: I řekl Bůh Noemu: "Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí.

Dt 19, 10: Ve tvé zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, do dědictví, nebude prolévána nevinná krev, abys nebyl vinen prolitou krví.

Ž 94, 20-23
20: Může být tvým spojencem trůn zhouby, který proti právu jen trápení plodí?
21: Napadají duši spravedlivou, nevinnou krev viní ze svévole.
22: Ale Hospodin je můj hrad nedobytný, můj Bůh je má útočištná skála. Obrátí proti nim jejich ničemnosti, umlčí je jejich vlastní zlobou, umlčí je Hospodin, Bůh náš.
zpět