644. Poselství Ježíše ze dne 18. prosince 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


2019 – NÁRŮST INTENZITY


Mé děti, svět kolem vás se obrátil k hříchu a tíha hříchu je už příliš velká pro váš svět. Začíná se již hroutit a vy uvidíte v tomto novém roce více zhroucení.

V tomto novém roce samotné základy vaší společnosti se začnou štěpit a praskat. To, co uvidíte, vás může vyděsit, ale Já vám říkám nebojte se, neboť Já jsem s vámi a držím vás bezpečně v dlani mé ruky.

V tomto novém roku se objeví mnoho nemocí. Nemoc je následek mnoha zkažeností, zasetých do těla, a to se pak nadměrnou zátěží stává slabší.

Boje budou běžně rozšířené a násilí bude vzrůstat v zemích, které Mě vytlačily ze své společnosti. Nebudu ochraňovat ty národy, které Mě nenávidí. Nepožehnám těm, kdo si myslí, že mohou jít nezávisle na Mně. Když odmítáte Mne, odmítáte také má požehnání. To celému světu ukáže stále zřetelněji, kdo jste vy, kteří Mě odmítají, až vaše požehnání vám budou vzata.

Budu stále brát milosrdné domů, aby nemuseli vidět, co přichází na Zem. Ty, kdo prokážou velké milosrdenství ostatním, kdo svědomitě pracovali pro mé království, kdo se neostýchali svědčit a byli oddáni mému království. Ty, které s sebou nevezmu, očistím, a pak je přivedu domů, až se váš svět bude blížit ke konci v čase, který se nebude podobat žádnému jinému před ním.

Podívejte se na zvířata. Podívejte se na zvířata a uvidíte, co se jasně projevuje v duchovní říši. Žijete v čase soudu a tento soud se začíná projevovat v každé oblasti. Přeji si, aby všichni lidé litovali svých hříchů a obrátili se ke Mně. Ti, kdo to ještě neučinili, budou zkoušeni a očištěni, pokud se podvolí. Pokud ne, budou zkoušeni, a zkoušeni o dost víc.

Tento rok bude charakterizován vzrůstem prudkosti. Síla všech věcí roste, jak se pohybují ke konci. Násilí vzrůstá. Počet vražd se zvyšuje. Zvrácenost narůstá. Chudoba se zvyšuje. Ale mé milosrdenství zatím zůstává. Mé volání k lidem, aby se káli, zatím trvá.

Čas, kdy Satan načas zvítězí nad mým lidem, je u vás. Dávejte si na to pozor a vězte, až to uvidíte, že nadešla velmi, velmi pozdní hodina.

Připravte své srdce na to, co uvidíte, mé děti, protože to, co přichází, se nepodobá ničemu, co jste viděli dříve.

Ježíš


Gal 6, 8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.

Gn 6, 11-13
11: Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí.
12: Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.
13: I řekl Bůh Noemu: „Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí.

Jr 3, 20-25
20: Jako žena věrolomně opouští svého druha, tak věrolomně jste se zachovali vůči mně, dome izraelský, je výrok Hospodinův.“
21: Na holých návrších je slyšet volání, pláč a prosby synů izraelských. Zvrátili svou cestu, zapomněli na Hospodina, svého Boha.
22: „Vraťte se, synové odpadlí, já vaše odpadlictví vyléčím. ‚Zde jsme, přišli jsme k tobě, neboť ty jsi Hospodin, náš Bůh.
23: Věru, klamavé jsou pahorky, halasící hory! Věru, jen v Hospodinu, našem Bohu, je spása Izraele.
24: Ohava požírala už od našeho mládí, čeho otcové těžce nabyli: jejich ovce i dobytek, syny i dcery.
25: Ležíme v hanbě, přikryti pohanou, neboť jsme hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, my i naši otcové, od svého mládí až do tohoto dne. Neposlouchali jsme Hospodina, svého Boha.‘“

Iz 57, 1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem.

Zj 13, 5-7
5: A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.
6: A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.
7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;
zpět