650. Poselství Boha Otce ze dne 24. prosince 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NOVÉ OBDOBÍ


Vedu vás do nového období ve Mně. Budu k vám mluvit skrze vašeho ducha. Poslouchejte můj hlas a mé vedení, abyste poznali, jak se postavit, abyste obdrželi, co pro vás mám.

V této době se není čeho bát, i když nastanou změny ve vašem životě. Povedu vás do bezpečí a bohatého zajištění, neboť Já jsem váš živitel. O některé z mých dětí se postarám skrze zaměstnání, některým poskytnu přírodní zdroje, některé zaopatřím skrze jiné mé děti, nebo jiné osoby, ale vždy vám obstarám, co budete potřebovat, když Mi budete důvěřovat.

Vejděte do nové doby, kterou vám otevírám. Důvěřujte Mi, že vás zaopatřím způsobem, o němž vím, že je nejlepší. Sledujte, co vás budu v této době učit.

Bůh Otec


Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

Ž 23
1: Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
zpět