651. Poselství Boha Otce ze dne 26. prosince 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZKLAMÁNÍ


Věci se nevyvíjejí tak, jak jste donedávna doufali a vy bojujete se zklamáním.

Nezapomeňte, že někdy zastavím věci a lidi, kteří vám mohou ublížit, nebo vám zabránit v uskutečňování mých záměrů ve vašem životě. Vedu vás k tomu, co vás udělá nejšťastnější v tom, co děláte, ačkoli se vám nemusí zdát, že je to pravda.

Nyní vstupujete do nového období a mnoho z toho, co jste si sami naplánovali v předchozích dobách, nemůže jít s vámi.

Bůh Otec


Ž 25, 2: V tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou moji nepřátelé nejásají.

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

Ž 125
1: Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sijón: nepohne se, strmí věčně.
2: Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky.
3: Nesetrvá žezlo zvůle na údělu spravedlivých, aby snad nevztáhli spravedliví své ruce k podlostem.
4: Hospodine, prokaž dobro dobrým, těm, kdo mají přímé srdce!
5: Ale ty, kdo uhýbají na své křivolaké stezky, zažene Hospodin s pachateli ničemností. Pokoj s Izraelem!
zpět