656. Poselství Boha Otce ze dne 27. prosince 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MOUDROST


Jak vstupujete do tohoto nového období, mnohé stránky vašeho života mohou vypadat nejisté. Proste Mě o moudrost, když si nejste jistí jak postupovat. Otevřu vám dveře, jedny po druhých, abych vás dostal tam, kde vás chci mít. Odříznu vás od ostatních cest, abych vám pomohl nasměrovat vás do mého plánu. Vaše zaopatření bude vždy tam, kam vás vedu.

Až vás povedu, zůstaňte klidní. Někdy nebudete chápat, kam vás vedu. Jděte stále dál a vězte, že na srdci mám váš nejlepší prospěch.

Bůh Otec


Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

Ž 23
1: Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
zpět