661. Poselství Boha Otce ze dne 2. ledna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ÚTOKY ZE VŠECH STRAN


Na mé děti je útočeno ze všech stran. Mé děti, nepřítel ví, že jeho čas se krátí, a tak se vás snaží odradit od vaší cesty, vzít vám odvahu a nechat vás znavené. Skrze ostatní vás chce vyprovokovat, aby způsobil, že sami znevážíte vaše svědectví o Mně tím, že se rozhněváte nebo vrátíte úder těm, kdo vás napadají.

Nemějte strach z malých, bezvýznamných útoků vašich nepřátel. Ti zaslouží jen soucit, protože zaplatí velkou cenu. Já nejsem nikdy zesměšněn, protože cokoli člověk seje, to sklidí, a Já si hlídám mé Slovo, abych je vykonal. Vězte, že pomsta je vskutku moje a Já odplatím v daleko vážnějších následcích, než jste schopny vy. Neberu na lehkou váhu útoky nebo pomluvy proti mým dětem.

Nechte to být, mé děti, neboť váš Otec vidí, co se děje a Já nikdy nespím, nebo podřimuji. Odplatím za vás, a vy to uvidíte.

Bůh Otec


Ef 6, 16: Při každé příležitosti se hned chraňte vírou jako štítem. Tak budete moci uhasit všechny ohnivé střely toho ničemníka.

Gal 6, 7-8
7: Nemylte se, s Bohem nejsou žerty! Co kdo zasel, to taky sklidí.
8: Kdo totiž seje do svého těla, z těla sklidí věčnou záhubu. Kdo však seje do ducha, z ducha sklidí věčný život.

Jb 4, 8: Pokud jsem já viděl, jen ti, kdo se obírají ničemnostmi, ti, kdo rozsívají trápení, je také sklidí.

Př 5, 22: Svévolníka polapí jeho zločiny, bude spoután provazy svého hříchu.

Řím 12, 19: Nezjednávejte si svoje právo sami, moji drazí, ale nechte Boha, aby on spravedlivě potrestal. Stojí totiž v Písmě: "Mně patří odveta, já odplatím", praví Pán.

Ž 121, 2-5
2: Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.
3: Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.
4: Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.
5: Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici.

Lk 10, 19: Dal jsem vám moc šlapat na hady, štíry a všechnu nepřítelovu sílu, a vůbec nic vám nebude moci uškodit.
zpět