662. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 24. prosince 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

UČENÝM NENÍ DÁNO, CO JE DÁNO JEDNODUCHÝM A POKORNÉHO SRDCE


Milované Boží děti:

Když jsem byl v extázi lásky, která vyzařuje z Božího dítěte v jesličkách Krále králů a Pána pánů [Zj 19, 16; 1Tim 6, 15], my, srdce andělská, zpíváme, zatímco Stvoření mlčí v uctivém tichu zbožňování:

GLORIA IN EXCELSIS DEO, ET IN TERRA PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS.

Sláva Bohu na výsostech a pokoj lidem dobré vůle na zemi [Lk 2, 14].

Vidím, jak se naplňuje Boží Slovo, a vzhledem ke všemu, co bylo stvořeno, zranitelný Člověk Bůh, je chráněn všemi Božími anděly. AŤ SE CESTY PŘIPRAVUJÍ, VYKUPITEL PŘIŠEL!

Spasitel zůstane až do konce času a bude neustále volat své děti, aby přijaly svou spásu, aby jeho Oběť nebyla marná.

Lidstvo je očišťováno kvůli nedostatku poslušnosti a pokory… Jak těžké je pro člověka vidět své vlastní omyly a rozpoznat Lásku lásek ve svých bratrech!

Člověk se musí bát, že větry nedostatku lásky k bližnímu, nedostatku pokory, nedostatku dobročinnosti, nedostatku víry, uhasí světlo osobní lampy.

Člověče!, oči, zamlžené temnotou a tvrdohlavostí pýchy, jsou překážkou, aby kapky božské lásky dokázaly rozjasnit zrak toho, kdo nikdy nenachází uspokojení pro svá rozumování, pro svůj intelekt, a tato srdce z kamene budou přísně broušena.

Velký Stvořitel si nepřeje, aby ani jedno z jeho dětí se ztratilo, proto učeným není dáno, co je dáno jednoduchým a pokorného srdce, proto někteří nikdy nedojdou k poznání Božího Světla v pokorném Stvoření. Ale pokorní ano, ti poznají toho, kdo jako oni, přinášejí ke dveřím dobrou zprávu. Lidé, dívejte se, nezacpávejte si uši, protože přichází noc!

Nepřátelé tohoto Božího dítěte budou zmatení až k vyčerpání, protože jen a jen ti, kdo milují v Duchu a Pravdě najdou Světlo tohoto Krále, jenž bez pozemského paláce je Pánem celého Stvoření.

Přijde to, co bude držet srdce člověka jakoby v temnotách, aniž by to byly temnoty, a ve zmatku, ze strachu uznat to, co je v člověku konečné. Člověk dává přednost zůstat k tomu daleko, z obavy vyznat potřebu Boha ve svém životě. Odmítá být poučen, ze strachu přijmout to, co pochází od Boha.

Král králů přišel jako dítě, je živen svou Matkou a naše láska Ho zahřívá. Ó, rozkošný Bože člověka, Ty můžeš vše, Ty jsi všechno, Ty víš vše a znáš vše. Dáváš příkazy Stvoření a Stvoření už tím na ně odpovídá.

Jen člověk, kterého miluješ nejvíc, odmítá tvou Lásku a nepřijímá uvést se na pravou míru, ale naopak, došel k tomu, že na Tebe zapomněl a vztyčí ve svém srdci oltář, aby miloval sám sebe.

Jak omezený je člověk, který se bezmezně rozpíná tam, kde by neměl a bez omezení překračuje hranice tam, kde nesmí! Zastavuje se ve své spiritualitě, i když může jít i za to, co vidíte svýma očima.

Jak rád bych viděl člověka pozvednout se ve své duchovnosti a plavit se ve výškách skutečné Moudrosti, pocházející z Ducha Svatého, aniž by se zastavil v růstu, který by měl vést k víře ve Všemohoucího Boha, Stvořitele nebe a země, viditelného i neviditelného!

Člověče, podívej se na Toho, který přišel, aby tě zachránil! Nezavírej před Ním dveře! Měj v sobě víru, postav se a řekni: Věřím v Boha Všemohoucího, Stvořitele nebe a země… Řekni to, vyznej to slovem, neboť Slovo nebylo stvořeno, existuje od počátku. Nezapomeňte, že Bůh učinil Zemi a Nebe Slovem, které bylo u Něho a bylo Bůh… [Jan 1, 1].

Bůh učiněný člověkem nepřišel k člověku jako hříšník, ne! Ale přišel zachránit hříšníka, který se chce změnit a být zachráněn.

Lidstvo! Přijmi spásu, aby každý byl lampou modlitby a hlasatel Božího Slova, aby každý byl bratrem v Duchu a Pravdě.

Každá modlitba je světlo, každá modlitba je láska, každá modlitba je bratrství.
Každé Amen je světlo, každé Amen je Ano, každé Amen je láska.
Každá mše, sloužená důstojně a každé přijímání, náležitě přijaté, se šíří ve Stvoření.

Spása je pro celé lidstvo, a každý čin ve prospěch tohoto poznání je světlem, které se šíří, napravuje, a před Božím trůnem je činem ve prospěch lidí dobré vůle, kteří se přimlouvají za své bratry.

Chráníme vás, stojíme před lidstvem a pozorujeme ty, kdo se duchovně nezastaví ve prospěch svých bratrů a s hlubokým smutkem se díváme na ty, kdo pohrdají spásou.

Nezastavujte se, lidé dobré vůle, nezastavujte se a vyznejte slovem: "Věřím v Boha Všemohoucího, Stvořitele Nebe a Země…".

To božské dítě se znovu rodí v pokorných srdcích, v těch, kteří hledají, v těch, kteří Ho touží poznat za svítání i za soumraku. To božské dítě, narozené z Panny Marie, vás volá k obrácení.

Modlete se, lidé dobré vůle, země se chvěje a Boží lid se modlí a pláče, napravuje a jedná, miluje s Boží Láskou v jednotě s Nejsvětějšími Srdci.

Buďte požehnaní za svá díla.

Svatý Michael archanděl


zpět