673. Poselství Ježíše ze dne 13. listopadu 2018.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


MILUJTE BEZ PŘEDSTÍRÁNÍ, OPĚTOVÁNÍ NEČEKEJTE


Pán Ježíš přikázal: "Otevři Písmo svaté." Otevřelo se na stránce s textem sv. Marka 12, 19-20 a 13, 5: Ježíš jim řekl: "Vydá na smrt bratr bratra a otec syna, povstanou děti proti rodičům a způsobí jim smrt. Neboť v ty dny bude takové soužení, jakého nebylo od počátku, kdy Bůh stvořil svět, až do nynějška, a jakého nikdy už nebude, a kdyby Pán ty dny nezkrátil, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným, které on vyvolil, ty dny zkrátí."

Moje drahé děti, není náhoda, že už mnoho měsíců se Písmo svaté otevírá v této části textu jako dnes. Soužení bude tak velké, jaké ještě nebylo od počátku světa. Kdyby Pán ty dny nezkrátil, nezachránila by se ani jediná duše.

Moje drahé děti, toto soužení není třeba vnímat jen ve smyslu fyzického soužení, ale ještě víc ve smyslu duchovním. Obloha je démony zčernalá. Kdyby byli viditelní za bílého dne, byla by i přes poledne úplná tma. Každým způsobem se snaží získat duše a uvrhnout je do zatracení.

Dnes je ve světě velmi mnoho domněnek a falešných učení. Ve vaší křesťanské zemi, na svátek Všech svatých, svítí ve dvorech domů zevnitř osvětlené dýně. Nevinné děti se kazí pohanskými hloupostmi. Církev to tiše toleruje a viditelně setrvává ve zdech kostela. Občas zazní zpráva z rozhlasu, aby uvedla pravdu zpět na pravou míru. Ale všude se prodávají dýně a svět ovládá hodně hloupých reklam. Přitom seberealizace, chlípnost, hanebná móda – to vše slouží k ničení duší.

Pozadu nezůstane ani plán směřující k fyzickému ničení. V mnoha zemích už teče krev, protože vedou války. To všechno způsobují velmoci, aby prodaly své zbraně, testovaly je, a pak kvůli nové výstavbě mohly dosáhnout velkého zisku. Pravím vám: Tito lidé nikdy neuvidí moji slavnou tvář a zázračné království, které Bůh připravil pro ty, kdo Ho milují.

Mé děti, připravte se na mohutné, rozsáhlé ničení a pronásledování křesťanů, neboť Satan Mě chce nejen vytrhnout ze srdce lidí, ale i vymazat každou vzpomínku na Mne z povrchu země. On ví, že už má jen málo času, proto použije každý způsob, aby získal více duší a uvrhl je do věčného ohně. Přitom třetí světová válka smete z povrchu země mnoho národů. V její stopě bude jen holá poušť, prázdnota. Ti, kteří navzdory tomu zůstanou v nějakém skrytém koutě, se budou trápit ve velké bídě, mukách a bolestech. Ale má spravedlnost to samé vrátí všem, kteří válku vyvolají a způsobí její propuknutí: Na věky budou hořet v pekelném ohni, v pachu dýmu síry a budou je hryzat červi, jak jsem už o něm řekl – oheň neuhasne a červ neumírá.

Moje děti, peklo je hrozné! Všechny poklady světa a hmotné požitky nestojí za to, aby se tam kdokoli dostal. Pochopte: Nazí jste přišli na svět z lůna vaší matky a všichni odejdete z této země s holýma rukama. Nikdo nebude výjimkou, všichni se musíte postavit před mou soudnou stolici a vydat počet z každé minuty, kterou jste dostali, z každé vaší myšlenky, slova a činu.

Život jste dostali od Boha a Jemu musíte skládat účty, jak jste s ním hospodařili. O tom mluví podobenství o králi, který dal svým sluhům talenty a odešel. Talenty jsou schopnosti a duchovní poklady, které rozsévač sype na cestu, do lidských srdcí. Je to Boží vyučování, aby každý zúročil své vědomosti a rozdělil se se všemi, které před něho postavím a kteří trpí duchovní nouzí.

Moje děti, o tom budete přede Mnou vydávat účet. Nadarmo se namáháte honbou za materiálními požitky, všechno musíte nechat tady. Když se však nestaráte o svou duši, budete stát přede Mnou s prázdnýma rukama. Pochopte, že váš život, čas a vyučování jste dostali k tomu, abyste dospěli k věčnému štěstí a přivedli ke Mně i jiné. Jedině to je smyslem života každého člověka. Jen služba Bohu dává smysl a cíl lidskému bytí. Já řídím všechno: vědění, možnost, čas, zdraví, nebo nemoc, každému podle jeho potřeby.

Potřebujete kříž, abych zachránil duši. Potřebujete oběť, aby zachráněná duše konala pokání, napravovala hříchy jiných, a tím zachraňovala další duše. To je smyslem utrpení a chorob.

Těm, které jsem určil být učiteli, jsem dal nezměrné množství semene, aby je rozsévali do lidských srdcí: oni Mi z toho vydají počet. Neboť všechno je moje, každá milost, a vy sami jste ničím – prachem a popelem, ničím jiným. Já jsem vás oděl vědomostmi, silou a mocí. Já jsem vám dal čas, váš život, příležitosti, možnosti, Já jsem před vás postavil různé osoby.

Při posledním soudu budete z toho vydávat počet: O všem, o každém okamžiku, o každém vašem vysloveném slově, myšlence, o vašich skutcích, o každém zanedbání, nebo o dobrém skutku. Také vám řeknu, co už jsem jednou pověděl v podobenství: Cokoli jste neučinili jedinému z těchto nejmenších, ani Mně jste to neučinili – neboť Já se ztotožňuji s každým závislým, chudobným, žíznivým, a zde v první řadě žízeň značí žízeň po vědomostech.

Avšak druhé skupině potom řeknu toto: Cokoli jste učinili jedinému z těchto nejmenších, Mně jste učinili. U proroka Daniela můžete číst: Ti, co mnohé přivedli k spravedlnosti, budou zářit v Božím království jako slunce. Berte jako velkou milost, že i dnes vám dávám učitele, kteří zprostředkují moje slova, o něž se starám Já sám, aby svůj čas a sílu věnovali mé službě a učili nevědomé a přivedli ke Mně žíznivé, hledající. Ctěte je, a pomáhejte takovým lidem, které jsem určil, aby vás učili v mém jménu. Oni hlásají mé Slovo a reprezentují Mě mezi vámi.

Moje drahé děti, vzdávejte Mi díky za každou milost, že se o vás starám, že k vám posílám učitele, kteří vám předávají má slova. Má poselství obracejte v činy, vezměte si k srdci mé učení, vystříhejte se kacířství a každého falešného učitele. Pijte jen z čistého pramene, čtěte evangelium a obracejte je v činy. Svou duši udržujte v ustavičné připravenosti a žijte tak, jako byste se v kterémkoli okamžiku museli postavit před mou Boží soudní stolici. Obracejte v činy mé učení, čiňte dobro každému, i vašim nepřátelům.

Milujte bez předstírání, opětování nečekejte. Pro Mne pomáhejte utiskovaným. Pro Mne odpusťte každému vašemu nepříteli. Říkám vám, každý hříšník musí vypít kalich Božího hněvu, je třeba jej vypít až do dna. To však znamená, že každý hříšník musí krutě odpykat každý svůj hřích.

Moje drahé děti, učím vás s žárlivou láskou, abych vás uchránil od zlého ducha tohoto světa a přivedl vás ke spáse. Přijměte mé požehnání plné lásky ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět