676. Poselství Boha Otce ze dne 16. ledna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


POLITICKY NEODVOLATELNÝ


Čas velkého smutku přichází do Ameriky. Bude mnoho úmrtí v události zrovna před námi, která zarmoutí mnoho srdcí.

Modlete se, mé děti – modlete se, abych ušetřil ztracené v této události, aby nešli do věčnosti beze Mne, neboť to není má vůle, aby zahynuli.

Bůh Otec

Poznámka: Viděla jsem v duchu, že se něco stalo a slyšela jsem slova: "politicky neodvolatelný," ale nemohla jsem tu událost vidět. Viděla jsem velký nepořádek v Bílém domě – jako nepořádek mezi lidmi uvnitř (i když nepořádek ve věcech už tam byl) a vypadalo to, jako kdyby naše země utrpěla ránu, která nemohla být napravena, ale nemám tušení, co se tam stalo, jen jsem se stále dívala na nepořádek u Bílého domu a slyšela "politicky neodvolatelný."


2Petr 3, 8-10
8: Jednu věc však přitom, milovaní, nesmíte přehlédnout: že u Pána jeden den je jako tisíc roků, a tisíc roků jako jeden den.
9: Ne že by Pán byl zdlouhavý ve vyplňování toho, co slíbil, jak jistí lidé ho obviňují ze zdlouhavosti, ale je k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo přišel do zkázy; spíše naopak: chce, aby se všichni dali na pokání,
10: Ten den Páně však přijde jako zloděj, a tehdy nebesa prudce s rachotem pominou, živly se žárem stráví a země i všecko na ní bude souzeno.
zpět