683. Poselství Ježíše ze dne 24. července 2016.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


UPÍREJTE SVŮJ POHLED DO VĚČNOSTI, VÁŠ DOMOV JE V NEBI


Moje drahé děti!

Připravte se! Hodina je zde. Chaos se brzy rozšíří na celou Evropu. Nezůstane kámen na kameni. Už žijete v třetí světové válce. Bude velmi mnoho mrtvých. Teď vystoupí antikrist, jenž vám namluví, že je Já. Svými falešnými zázraky, které skrze něj koná ďábel, mnohé svede. Nevěřte mu. Raději za Mne podstupte mučednickou smrt, než byste se nechali svést. Já jsem Bůh. Vykoupení nastalo, když jsem za vás zemřel na kříži. Můj Druhý příchod bude takový, jak jsem vám řekl v evangeliu. Jako blesk, tak znovu přijdu zpět. Ve vzkříšeném, oslaveném Těle, plovoucí v toku světla. Všichni ti, kteří nechají sebe svést a budou uctívat antikrista, budou ztracení. Antikrist bude hořet navěky v jezeře ohně a síry.

Moje děti, nenechejte se svést! Nevěřte falešným zázrakům! Satan je Boží opicí. Může činit jen tolik, kolik mu Bůh dovolí proto, aby prosel lidi. Oddělil pravé od pokrytců, věrné od nevěrných.

Moje děti, nezabývejte se dočasným. To všechno uplyne. Upírejte svůj pohled do věčnosti, v nebi je váš domov. Tam jsem pro vás připravil místo. Ale tam mohou vejít jen ti, kteří Boha milují. Milujete-li Mě, nepokleknete ani před modlami, ani před antikristem. Tak budete připraveni za Mne položit život a vytrváte vedle Mne až do smrti.

Mé děti, vaše mučednictví je blízko. Připravujte se na to tak, že budete každý den číst evangelium a přistupovat k svátostem. Zpovídejte se často, přijímejte! Nosíte-li Mě ve svém srdci, Satan bude vůči vám bezmocný, neboť Já jsem Králem vašeho maličkého srdce a se Mnou nic nepořídí.

Moji maličcí, přijměte Mě do svého srdce jako váš nejdražší poklad. Já zůstanu váš navždy. Ale co je na zemi, vše tady necháte. Vám dám Nejvyššího, sebe sama. Jsem pro vás nevyčerpatelný zdroj síly a milosti. Proto jsem zůstal mezi vámi, abyste spolu se Mnou porazili Zlého. Ochráním vás, aby vám nedokázal škodit. Jsem oceán lásky. Když se do Mne ponoříte jako malá kapka vody, zakusíte zázraky. Vzdejte se své svobodné vůle, odevzdejte ji Mně. To jsem učil v Otčenáši: "Buď vůle tvá"! Vykonáte-li, o co prosím, převezmu otěže vašeho života, rychle vás zformuji svatými a v okamžiku své smrti přijdete do nebe.

Moje děti, teď jste takoví, jako plod v děloze. Ani on si neumí představit tento nádherný svět, do něhož se narodí. I vy zde musíte nechat své tělo z prachu a narodit se pro věčnost. Ale není jedno, zda vaším podílem bude věčné štěstí nebo zatracení. Já chci, aby každý člověk byl spasen. Proto vám přikazuji, abyste si změnili život. Skoncujte s hříchem, který vás ode Mne odděluje. Plňte moje Zákony a budete spaseni!

Moje děti, Satan vás všechny nenávidí a chce vás uvrhnout do pekla, aby vás tam mučil navěky. Lživým způsobem představuje hřích jako přitažlivý, pěkný, a svatost života za odpudivou a nudnou. Když jsem žil na zemi, davy Mě následovaly a prosily Mě, abych zůstal s nimi. Já jsem stejný navěky. Zůstal jsem s vámi v nejsvětější svátosti. Přijďte ke Mně! Věnujte Mi čas. Padněte přede Mnou a řekněte Mi o všech vašich žalech a radostech. Já vám odpovím. Buď z Písma svatého, nebo zformuji okolnosti a nakonec všechno zlo proměním k vašemu užitku. Věřte ve Mne, hledejte mou společnost. Choďte ke Mně často. Já vás osvěžím a nadlehčím vaše břemeno.

Moji maličcí, váš život na zemi je krátký, s sebou vezmete jen vaše skutky. Každá mše svatá, každé svaté přijímání, každá adorace svátostí vás ještě úžeji sjednotí se Mnou a přichystá vás k rozhovoru se Mnou, který trvá navěky. Má osoba Bohočlověka je pramenem nevyslovitelných krás a radostí. Můj zevnějšek je úchvatný. Má laskavost, láska je tak přitažlivá, že blažení chtějí být vždy se Mnou. Lidskými slovy se nedá vyjádřit sláva, jásání radosti a štěstí, které trvá v nebi navěky pro ty, kteří Boha milují. To se snažte získat ze všech svých sil!

K tomu vám žehnám úžasnou, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mk 13, 5-6:
5: Ježíš jim odpověděl: Mějte se na pozoru, aby vás nikdo nesvedl!
6: Mnozí přijdou pod mým jménem a budou říkat: "Já to jsem", a mnohé svedou.

Mk 13, 21-27:
21: Řekne-li vám tehdy někdo: "Tady je Mesiáš", nebo: "Tam je", nevěřte tomu!
22: Vystoupí totiž lžimesiáši a lžiproroci, budou konat zázraky a divy, aby svedli, možno-li, i vyvolené.
i vyvolené. 23: Vy však se mějte na pozoru! Pověděl jsem vám to už napřed.
24: Ale v těchto dnech, po onom soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit,
25: hvězdy budou padat z nebe a mocnosti na nebesích budou otřeseny.
26: A tehdy uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velkou mocí a slávou.
27: Tehdy pošle své anděly a své vyvolené od čtyř větrů, od konce země až po konec nebe.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.zpět