685. Poselství Ježíše ze dne 26. září 2012.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


STRATEGICKÉ PÁRY


Mé děti, horko se zvyšuje, jak ve vašich životech, tak i ve světě.

Brzy začnu umisťovat mé oddané do bojových pozic, až je povolám na určená místa. Některé z vás umístím v párech – strategické dvojice pro nadcházející bitvu.

Vybral jsem druhy pro vás, kteří budou kompenzovat vaše slabosti. Budou vašimi zadními hlídkami na zemi, až budete pochodovat do všeho, k čemu vás povolám, abyste činili. Mnoho z vás dám do páru s nepravděpodobnými protějšky, které svět kolem vás nepřijme a ani je nepochopí.

Ti, kteří jsou blízko vám, nemohou vždy vidět moji mocnou ruku ve všem, co dělám ve vašich životech.

Buďte opatrné, mé děti, když soudíte vašima očima nebo vaším srdcem – suďte jenom mým Duchem, neboť se vydáváte do nebezpečí, nazvete-li mé plány špatnými. Já neposuzuji lehce ty, kteří nazývají mé dobro zlem, stejně tak jako ty, kteří nazývají zlo dobrem. Zadržte vaše ústa, aby pronášela zlo a hledejte jen Mě. Nesuďte to, co se netýká vašich vlastních životů, neboť mnohému, co uvidíte v těchto časech konce, nebudete rozumět.

Doba, která se blíží, je vskutku nebezpečná a Já mám plán pro každý z vašich životů. Nebudete vždy rozumět tomu, co dělám, nebo mnoha cestám, které vám tímto požehnám.

Mnoho plánů Zlého bylo zosnováno v pozadí – hrůzy, kterých mnozí z vás si nejsou vědomi. Mé děti, které jsou bdělé a modlí se za brzký návrat mého Syna, nebudou zaskočeny.

Teď odpočívejte, mé děti, pokud můžete, neboť lítá bitva se tyčí na obzoru vašich životů a brzy bude u vašich dveří.

Ježíš


Iz 58, 8-10
8:Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva.
9:Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a On se ozve: "Tu jsem!" Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova,
10:budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne.

Iz 55, 9: Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.

Iz 5, 20-21
20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!
21: Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou.

2Tim 3, 1: Buď si vědom toho, že v posledních dnech nastanou těžké chvíle.

Mt 7, 1-5
1: Nesuďte, abyste nebyli souzeni.
2: Neboť podle toho, jak soudíte, budete sami souzeni, a mírou, kterou měříte, bude naměřeno i vám.
3: Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra a trám ve svém oku nepozoruješ?
4: Nebo jak chceš říkat svému bratrovi: Dovol, odstraním ti z oka třísku, a sám máš ve vlastním oku trám!
5: Pokrytče! Odstraň nejdříve ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyjmout svému bratrovi z oka třísku.

Řím 14, 12-13: Každý z nás tedy sám za sebe bude muset Bohu vydat účty. Přestaňte už tedy jeden druhého soudit. Ale buďte rozhodnuti, že nikdy nedáte bratrovi příležitost k úhoně nebo k pádu.


zpět