688. Poselství Ježíše ze dne 19. října 2012.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


TEHDY UVIDÍTE SEBE BOŽÍMA OČIMA


Moje drahé děti, čas je už blízko. Každým okamžikem se dostáváte blíž ke dni, kdy se na vás vylije Duch Svatý. Ukáže vám vaše skutky, vaše slova, celý váš život ve svém světle, a tehdy uvidíte sebe Božíma očima. Uvidíte i místo, které jste si svým způsobem života zasloužily. Pro většinu lidí to bude druh soudu. Dokonce i svatí najdou v sobě chyby, které musí napravit.

Jsou tu ještě ti, kdo se ke Mně obrátili zády a celý svůj život žili beze Mne. Ti uvidí svou odpornou a zapáchající mrtvolu své duše, mnoho hříchů, které spáchali a nedozírné zlé následky svých hříchů, které způsobili sobě a svým bližním. Uvidí pekelný oheň a v něm ďábly, kteří bez přestání mučí své oběti po celou věčnost. Tehdy nebudou vědět ani to, co mají dělat ve svém zoufalství.

Mnozí zemřou šokem, který jim způsobily jejich vlastní hříchy. Mnozí budou ke Mně volat o milosrdenství a Já jim dám milost obrácení. Ale zbude tvrdohlavá vrstva, která i nadále setrvá ve svém hříšném životě. Tito lidé jsou posilňováni Satanem, který je přesvědčí, že je to jen sen. Že není peklo, že nikdo nebude brán k zodpovědnosti, že všechno, co vidí, je jen jejich iluze. Budou pokračovat ve svém hříšném životě, a právě ti budou vaši pronásledovatelé.

Pošpiní vás všemožnými lžemi a sáhnou i na váš život. Dávejte si pozor! Chraňte se před touto skupinou lidí. Nebuďte k nim vstřícní a hovorní a držte se od nich zpátky. Vy patříte jen ke svým duchovním sourozencům a s nimi vytvořte jednu velkou rodinu. Především těm pomáhejte a od nich přijímejte pomoc. S každým z nich žijte v lásce a v neustálé připravenosti. Čas rychle uplyne.

Nyní na tento svět přijde soud. Budu soudit hříšníky a některé smetu z povrchu země. Už nebudu trpět jejich povýšené, pyšné chování a vykořisťování chudých. Když se neobrátí, zatratí se navždy. Nenechám ze sebe tropit posměch. Nějakou dobu to snáším, a pak zaplatím. Nikomu nenadržuji, Já zkoumám srdce i ledví, přede Mnou nejsou tajemství, vidím dokonce i vaše myšlenky. Ve všem budete hnáni k odpovědnosti.

Já jsem soudce a můj Otec Mi všechno odevzdal. Smiluji se nade všemi, kteří se budou kát ze svých hříchů. Přede Mnou není tak velký hřích, který bych neodpustil, pokud jej budete litovat. Mé milosrdenství je nade všemi hříchy světa, ale je-li někdo tvrdohlavý a myslí si, že to přede Mnou může skrýt, tomu přísně zaplatím podle jeho skutků. Nebo si myslíte, že nechám ze sebe dělat terč posměchu?

Mýlí se ten, kdo si myslí, že může dělat cokoli, nebo že Já mu odpustím, aniž by litoval svých hříchů. Je pravda, že jsem milosrdný a lidstvo nekonečně miluji. Proto jsem sestoupil z lůna mého Otce a na kříži jsem mnohé vykoupil. Mnohé, kteří se obrátili a konali pokání. Ale ne každého, neboť ti, kdo odmítli mou milost, ty nedokážu vykoupit, protože chovám v úctě jejich svobodnou vůli.

Žel, dnes moji kněží málo mluví o pekle, o věčném zatracení, přesto, že i to je v evangeliu.

Říkám vám: Žijte v neustálé připravenosti, neboť neznáte den ani hodinu! Smrt přijde náhle a po ní bude následovat zúčtování. Já vám oznamuji pravdu. Obraťte se, neboť jen obrácený hříšník může být spasen.

K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.zpět