689. Poselství Ježíše ze dne 20. ledna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PRÁVĚ DOŠLO K DUCHOVNÍ ZMĚNĚ


DNEŠEK JE VELMI DŮLEŽITÝ. (*)

Moji lidé jsou nyní katapultováni do nahrazení škod v dobrém i zlém. Jsou katapultováni do nových úkolů, které pro ně mám. Jestli se do toho nepustí, budou ponecháni a jejich odměna bude dána jiným. To je také zanechá otevřené útokům nepřítele kvůli jejich neposlušnosti.

Mnoho z mých dětí se nesnažily Mě poslouchat a dávaly přednost světu před trávením času v modlitbě a studiu. Dávají přednost potěšením těla před válčením o duše. Předám je tělu, jestli Mě nyní neposlechnou. Už není víc času na hraní.

Ti, kdo neznají své úkoly, se musí ukázat přede Mnou, abych jim je mohl oznámit. (Pán tím míní v modlitbě, v pokoře, nevnímajíce nic jiného, a buďte na kolenou nebo tváří na zemi, dokud nedostanete svůj úkol).

K této činnosti dojde rychle, mé děti, tak musíte být připraveny. Dejte se do toho, co pro vás mám. Jestli náhrada za vaši námahu nebude dobrá, přijměte ji s pokorou a pokáním. Modlete se za navrácení do původního stavu pro všechny, jimž jste uškodily. Jestli náhrada za vaši námahu bude dobrá, radujte se z ní a žehnejte ostatním, jako jsem žehnal vám.

Vstoupily jste do nové éry a dochází k mnoha urychlením. Události začnou nyní přicházet tak rychle, že jim nebudete stačit. Vstupte do toho, co jsem vám dal učinit, a nedělejte si starosti v záležitostech, které nemůžete ovlivnit.

Použijte zbraně, které jsem vám dal a používejte je často. Jste ve válce o duše a ve válce o věčné království. Povolal jsem vás bojovat proti zlu – bojujte proti hříchu ve vlastním životě.

Bojujte proti hříchu ve světě kolem vás. Bojujte za nevěřící členy své rodiny. Bojujte za ty, které milujete! Zemřel jsem, aby mohli žít. Nepromarněte, co vám bylo dáno, nebo na to budete vzpomínat celou věčnost.

Opásejte si bedra a bojujte!

Ježíš

Poznámka: Pán dnes vydává nové úkoly (toto ráno jsem jeden dostala) a řekl, že jeho lidé jsou katapultováni. Slovníkovou definicí je: vymrštit z katapultu, abychom vyrazili, nebo se pohybovali rychle, nebo neočekávaně. Katapult je prastaré vojenské zařízení k vrhání kamenů, atd., nebo k vypuštění letadla z paluby lodi, takže vlastně má také vojenský pojmový obsah. Lidé jsou nyní katapultováni, vysláni do nových úkolů a k úhradě škod, a zaplacení vyrovnání může být jak dobré, tak i zlé.

V mém duchu jsem pocítila velkou naléhavost, když mi řekl, že každý potřebuje vědět TEĎ, že došlo k duchovní změně a my se musíme vložit do věci TEĎ. Dostáváme NOVÉ PŘÍKAZY a musíme POSLECHNOUT našeho Velitele Ježíše. Vojáci musí být vždy připraveni se vzchopit a bojovat.


Gal 5, 7:
7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Mt 7, 20-27
20: A tak je poznáte po jejich ovoci.
21: Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.
22: Mnozí mi řeknou v onen den: Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?
23: A tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.
24: A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.
25: Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále.
26: Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku.
27: A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.“

Ef 6, 10-18
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
14: Stůjte tedy‚ opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží.
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne;
(*) Poznámka překladatele: Všimněte si, co nám náš Pán řekl v poselství Marii Božího milosrdenství dne 18. srpna 2014 (č.1200).


zpět