695. Poselství Boha Otce ze dne 24. ledna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BEZMOCNÍ


Moji lidé budou bezmocní ovlivnit, co se stane v tom, co brzy přijde k národu Ameriky. Chci, mé děti, abyste si vzpomněly, že Já nejsem bezmocný a mohu se o vás velmi dobře postarat, vést vás do bezpečí a zaopatřit vás i ve velmi omezených podmínkách.

Chci, abyste se nebály toho, co přichází, ale spočinuly ve Mně a věděly, že Já jsem mocný Bůh, který dobře zaopatří své děti. Miluji vás a nikdy vás neopustím – Já jsem spolehlivější než všichni, které nyní vidíte kolem.

Některé z vás jsem povolal, abyste šly po této cestě až ke konci. Jiné, ty, které se pokorně podrobily mému očistnému ohni, jsem nepovolal k tomu, aby zůstaly naživu až do konce, ale vezmu je domů dřív, aby nemusely vidět, jak přichází Zlý.

Bůh Otec


Ex 14, 8-14
8: Hospodin zatvrdil srdce faraóna, krále egyptského, a ten Izraelce pronásledoval. Ale Izraelci navzdory všemu vyšli.
9: Egypťané je pronásledovali a dostihli je, když tábořili při moři, dostihli je všichni faraónovi koně, vozy, jeho jízda a vojsko, při Pí-chírotu před Baal-sefónem.
10: Když se farao přiblížil, Izraelci se rozhlédli a viděli, že Egypťané táhnou za nimi. Tu se Izraelci velmi polekali a úpěli k Hospodinu.
11: A osopili se na Mojžíše: „Což nebylo v Egyptě dost hrobů, že jsi nás odvedl, abychom zemřeli na poušti? Cos nám to udělal, že jsi nás vyvedl z Egypta?
12: Došlo na to, o čem jsme s tebou mluvili v Egyptě: Nech nás být, ať sloužíme Egyptu. Vždyť pro nás bylo lépe sloužit Egyptu než zemřít na poušti.“
13: Mojžíš řekl lidu: „Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak je už nikdy neuvidíte.
14: Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.“






zpět