697. Poselství Boha Otce ze dne 18. ledna 2012.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PROČ SI JEŠTĚ HRAJETE?


Bylo již velmi pozdě v noci, skoro 3 hodiny ráno a já jsem si četla v Písmu, když jsem silně pocítila, že Pán chtěl, abych se modlila v duchu. Modlila jsem se několik minut, a pak Pán mi dal toto poselství:


Mé dítě, nepřítel vás chce prosít jako obilí.

Cožpak nevidíte, jaké časy jsou před vámi? Nevidíte, jaká udeřila hodina? Proč se sami nepřipravujete na návrat mého Syna na zem? Proč si ještě hrajete ve světě a zanedbáváte váš čas, který můžete trávit se Mnou a v mém Slovu?

Všechny mé děti, které toto zanedbají, budou trpět strašnými následky v časech, které přicházejí. Mé dětičky, cožpak si neuvědomujete to všechno, co stojí před vámi – Já vám nemohu všechno odhalit – ale dbejte mého varování! Nezanedbávejte váš čas se Mnou, ani váš čas v mém svatém Slovu, neboť pak budete vskutku nepřipravení na všechno, co se má na zemi stát.

Bůh Otec


Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

2, Tim 3, 16-17: Všechno, co je v Písmu napsáno, Bohem je vdechnuto a hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a vychování ke spravedlnosti. Tak je potom Boží muž jak má být, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo.

Mt 4, 4: On však odpověděl: Je psáno: Ne samým chlebem je živ člověk, ale každým slovem, které vychází z úst Božích.

Joshua 1, 8: Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě na tvé cestě bude provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.
zpět