698. Poselství Ježíše ze dne 16. ledna 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MOJI LIDÉ, KOLIK JEN VOLÁNÍ JSTE JIŽ OBDRŽELI!


Moji milovaní lidé:

Nesu vás v dlaních mých rukou [Iz 49, 16], abyste se neztratili, ale přesto někteří z vás je opouštějí a se Zlým odcházejí do bláta.

Žít v mé vůli je nádherné. Naučte se najít potěšení ve správném životě, nacházet plody vedoucí k věčnému životu a potěšení pro duši, když dobro zůstává v lidském stvoření.

V ulicích některých měst, jakkoli se mohou zdát čistá, v nějaké chvíli najdete něco, co pro vás nebude příjemné. Vždy se stává, že nějaký bratr nedodržuje pravidla a učiní to místo ošklivým. Totéž se stane, když se vzdálíte od mé vůle. Zatímco jdete v ní, cítíte se dobře a všechno je velmi snadné, ale když se vynoří "ego", které nebylo nasměrováno na správnou cestu, zablátí dobré úmysly a vstoupí do bouře vyvolávající neštěstí a odstraní dokonce i to, o čem jste věřili, že má ve vás dobré základy.

Moji milovaní lidé, v současných podmínkách nemůžete očekávat, že se vnitřně změníte. Ďábel číhá v záloze víc než kdy jindy a silně útočí na mé děti, aby je přesvědčil odvrátit se ode Mne a zřeknout se Mne. Posedlost zlem je tudíž častější, ale méně se dá poznat.

Vyzývám vás, abyste toto odhalení nepustili z hlavy. Je to jídlo, které není prošlé, abyste vy, děti, viděly předzvěsti a znamení. Důrazně vás upozorňuji, abyste pochopily, porozuměly a uvedly do praxe svou schopnost chápání, a tím krotily svobodnou vůli, která vás vede k tomu, že si myslíte, že beze Mne se můžete dostat bez újmy z toho, co se děje na zemi.

Moji milovaní lidé:

Zákon vám nebyl dán, abyste pokračovali v nevázanosti…
Zákon byl vám dán, abyste jej dodržovali a nedělali, co chcete.

Vyzývám mé lidi, aby žili v dobru a ne, aby se o něj připravovali. Vyzývám vás, abyste netoužili po nižších věcech kvůli zneužité lidské vůli…
Vyzývám mé lidi, aby žili tím, co je vyšší, duchovním vzestupem, kterého se bojíte, protože jej nevidíte.

Mé království je království slávy, ne království mrtvých, ale království živých, kteří naslouchají, dívají se, velebí, kdo Mě uznávají a vědí, že jsou moje děti a Já jsem jejich Otec.

Moji lidé, kolik jen volání jste již obdrželi, kolik znalostí, abyste byli rozumní, kolik vědění jste dostali, abyste byli dozrálé a vzdělané děti, a ne nevědomé!

Moji milovaní lidé:

Země se chová nejen jako magnet k užitku člověka, ale tento magnet může k Zemi přitáhnout nebeské těleso, které se potuluje vesmírem a blíží se k Zemi.

Lidstvo není v tomto čase nevědoucí o změnách, nebo o událostech, kterým Země může čelit a které již byly oznámeny Mnou, mou Matkou nebo mým milovaným svatým archandělem Michaelem.

Magnetické pole Země vstoupilo do procesu definitivní změny, a proto jeho ochranný účinek pro Zemi zeslábl a vystaví lidstvo ztrátě vědeckého rozvoje a technologickému úpadku, který nemá obdoby.

Děti, volám vás, abyste vzaly v úvahu, že projdete různými, krutými změnami v podnebí, zažijete několik klimatických změn v jednom ročním období. Člověk způsobil přírodě vážnou škodu, zmocnil se přírody, aniž by myslel na budoucnost, a vy chcete napravit škody v jediném okamžiku, přestože to není možné. Vlhkost v půdě se zmenšila a kvůli tomu, co člověk zaseje, nevydá očekávanou úrodu. Proto se hladomor ve světě bude zvětšovat a voda se stane živlem, po kterém budou lidé toužit nejvíce.

Mé děti, v tomto čase si nemůžete být jisté, zda obdržíte dobrou úrodu, protože podnebí není stálé a zcela předvídatelné. Čelíce těmto událostem, lidské stvoření bude podléhat změnám stavu mysli svých bratří ze strachu nemít základní prostředky ke svému přežití. Člověk, cítící hrozbu pro své živobytí, změní kulturu, bratrství, lásku, morálku a dokonce i náboženství, aby si zajistil přežití.

Moji lidé, většina z vás nepracovala přímo na takovém ničení planety, ale ne všichni se snažili zastavit takovou zkázu. Velké národy, provádějící nukleární testy v zemi, narušily tektonické poruchy v blízkých vrstvách Země a tyto poruchy pozměnily jiné v posloupnosti vrstev Země a současně způsobily větší teplo, směřující do středu Země, který se ohřál víc než v jiných časech.

Zlý už dlouho tvrdě pracoval a uskutečňoval vývoj svých plánů tak, aby tato generace byla předmětem síly zla. Víte velmi dobře, že lidstvo je nedobrovolně podrobeno ekonomické moci, která je vedoucím prvkem v osudu zemí, řídí nemorálnost, nevázanost a rozhoduje o velkých hladomorech v různých zemích s cílem zmenšit globální populaci.

Nemoci minulosti znovu nabývají na síle, a to proto, že v některých laboratořích byly oživeny. Manipulace, ve které žijete, mé děti, je taková, že s velkým překvapením zažijete oznámení, které otřese mou církví a způsobí, že falešní proroci se budou lišit ve svých předpovědích.

Moji lidé, udržujte víru ve Mne, nedám vám kameny místo chleba, neřeknu vám "Tady jsem" a nepostavím vás proti zlu. Já jsem váš Pán a přede Mnou poklekne každé koleno [Mt 14, 11].

Patříte vlastníku vinice, jste mé děti a potřebujete se přitáhnout blíž ke Mně, nejen slovy, ale tím, že zůstanete v mé Lásce, v poznání mého Ducha Svatého.

Degenerace se zmocnila velké části lidstva, a pro některé se to stalo z nevědomosti, pro jiné z tvrdohlavosti, pro další ze vzpoury a pro zbytek, protože Mě nechtějí milovat a touží vlastnit sílu a moc, kterou lidské bytosti nevlastnily, dokud jim nebyla dána Zlým, aby jednali proti svým bratrům.

Modlete se za Spojené státy, jejich arogance povede k neočekávané bolesti. Tito lidé budou krutě trpět přírodou.

Modlete se za Indii, příroda ji bude bičovat. Ve svých modlitbách nezapomeňte na mé děti v Kalkatě, modlete se za ně. Modlete se jeden za druhého a zrychlete svůj krok.

Pronásledování nenechá na sebe dlouho čekat. Moji věrní jsou sledováni těmi, kdo Mě ani nemilují a ani nechtějí, abych je varoval.

Žehnám vám, moji milovaní lidé.

Váš Ježíš
zpět