699. Poselství Ježíše ze dne 28. ledna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BUĎTE SVĚTLEM


Pro mé děti nastal čas, aby povstaly a zářily, aby má sláva se mohla odrážet ve vašich životech.

Žijete v temném světě, mé děti, a v tom světě máte být světlem. Máte být vzorem mé Lásky a mé Pravdy těm, kteří jsou kolem vás. Nikdy nebuďte zajedno s hříchem nebo temnotou. Žádám vás, abyste se postavily za pravdu a světlo. Za mé Světlo.

Nyní bude temnota ve vašem světě stále růst, až do konce. Nezapomeňte má slova.

Ježíš


Iz 60, 1-4
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.
3: K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.
4: Rozhlédni se kolem a viz, tito všichni se shromáždí a přijdou k tobě; zdaleka přijdou k tobě tví synové a dcery tvé budou v náruči chovány.

Mt 5, 14-16
14: Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře.
15: A když se rozsvítí světlo, nestaví se pod kbelík, ale na svícen, takže svítí všem v domě.
16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.

Jan 8, 12: Ježíš k nim znovu promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života."

1Thes 5, 5: Vy všichni jste přece synové světla a dne, noc, ani tma nemá nad vámi právo.

Ef 5, 8: Byli jste ovšem kdysi tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte tedy jako děti světla.
zpět